Nu finns Tysabri® (natalizumab) subkutan injektion tillgänglig för förskrivning


Tysabri® subkutan injektion finns nu tillgänglig som rekvisitionsläkemedel. Tysabri® SC ska administreras av sjukvårdspersonal. 

 

Från och med juni finns den nya beredningsformen subkutan injektion för Tysabri® (natalizumab) tillgänglig att förskrivas som rekvisitionsläkemedel till patienter med mycket aktiv skovvis förlöpande MS.

Den europeiska läkemedelskommission gav subkutan beredningsform ett godkännande i slutet av mars. Tysabri® SC ska ges av sjukvårdspersonal och administreras i låret, på bålen eller på överarmens baksida. Tysabri® SC möjliggör kortare administreringstid och reducerad monitorering. Efter 6 doser av Tysabri® (IV eller SC) kan monitoreringen reduceras eller slopas helt.

Beställ den nya patientfoldern om Tysabri® SC  på vår hemsida >> här

Ta del av instruktionsguide för hur man ger subkutan injektion >> här

 

      


                              Produkt


                                Info


                          Varunummer


             Tysabri Subkutan injektion                    2 st förfyllda sprutor,
                        PFS (á 150 mg),
                       per förpackning


                             069394    

Varje förpackning innehåller 2 förfyllda sprutor.

 

2 sprutor = 1 dos


Bild: Biogen
Biogen-115567 juni 2021
Senast uppdaterad: 2021-06-07

 


Tysabri intravenös (iv) och Tysabri subkutan (SC) ingår i förmånen.

Tysabri™ (natalizumab) Rx ATC kod: L04AA23
Koncentrat till infusionsvätska 300 mg F, inom förmån. Förfylld spruta 150 mg F, inom förmån.
Baserad på SPC Tysabri IV & SPC Tysabri SC 02/2022

Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT. Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden. Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunosuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML. Graviditet: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning: Amning ska avbrytas under behandling. Förfylld spruta ska administreras av sjukvårdspersonal.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-31823 juni 2021
 

Läs mer