E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

På BiogenPRO finns flera E-kurser att förkovra sig i. En handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. En annan handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

För dig som är ST-läkare inom neurologi, neurolog eller MS-sjuksköterska, finns bland annat två E-kurser att ta del av inom området multipel skleros, MS.

Vikten av tidig diagnos och behandling vid MS

Över två miljoner personer är diagnostiserade med sjukdomen MS världen över. I dag är det välkänt att tidig diagnos och behandling är viktigt för hur sjukdomen utvecklas.

I det här utbildningsmaterialet får du en genomgång av hur diagnosen MS ställs, vad man ska överväga när terapi ska initieras, hur man bedömer sjukdomsaktivitet utifrån MR och hur tidig behandling kan optimeras och utvärderas. Man går också djupare in på hur MR kan användas och utnyttjas under hela sjukdomsprocessen, det vill säga från diagnos och uppföljning till att förutspå försämring av sjukdomen till att tidigt upptäcka behandlingsrelaterade biverkningar.


Ta del av materialet här!

 

Neurofilament som biomarkör vid MS

Forskning om neurofilament light (NfL) som biomarkör vid MS spänner över två decennier. Redan 1998 såg man förhöjda nivåer av NfL i CSF hos patienter med MS i samband med skov.

Neurofilament light chain är en markör för axonal skada. Jämfört med friska kontroller är NfL-nivåerna i CSF förhöjda vid MS och andra neurologiska sjukdomar (AD, ALS, Parkinson och trauma) särskilt hos yngre patienter. Man ser även förhöjda nivåer av NfL med stigande ålder hos friska kontroller.

I det här utbildningsmaterialet får du veta varför NfL är en  potentiell biomarkör vid MS. Det handlar bland annat om NfL som biomarkör vid sjukdomsaktivitet, vid behandlingsrespons och om sjukdomsprognos kan förutspås med hjälp av NfL samt om hur NfL kan användas i klinisk praxis.

Ta del av materialet här!

Bilderna kan laddas ner och användas i samband med dina egna utbildningar och föreläsningar när det finns behov av att belysa och diskutera dessa data.


Text: Louise Candert
Foto: iStock

Biogen-85930 september 2022 
Senast uppdaterad: 2022-10-17


Du kanske också är intresserad av:

Biverkning- och tolerabilitetsprofil

Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet av Vumerity jämfört med Tecfidera.

Läs mer
Verkningsmekanism

Exponering för den aktiva metaboliten MMF efter oral administrering av Vumerity och Tecfidera är bioekvivalent.

Läs mer
Praktiska råd

Vumerity administreras oralt. Vumerity kommer i en burk innehållande 120 kapslar.

Läs mer
Effekt

Effekt- och säkerhetsprofil förväntas vara likvärdig mellan Vumerity och Tecfidera i och med dess bioekvivalens.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Vumerity.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer