Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumaratFör att undersöka om dimetylfumarat har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det i sin tur är en orsak till GI-biverkningar, gjordes en pilotstudie i Norge. I denna 12-veckors interventionsstudie jämfördes avföringsprov från patienter som behandlades med dimetylfumarat med prov från patienter som behandlats med injicerbara MS-preparat och friska kontroller.

Denna artikel summerar den publikation som redovisades i Multipel Sclerosis Journal i slutet av 2019.

12 veckors behandling med dimetylfumarat (DMF) associerades inte med några signifikanta avvikelser i den mikrobiota tarmprofilen, efter korrigering för flera jämförelser i studien. Däremot observerades en normalisering av den låga mängden butyratproducerade Faecalibacterium efter 12 veckors behandling med DMF. Pilotstudien var underpowered och mikrobiota kan därför inte länkas till gastrointestinala symtom.

Resultatet av pilotstudien redovisades i en artikel i Multiple Sclerosis Journal—Experimental, Translational and Clinical, i slutet av 2019.

Gut microbiota composition during a 12-week intervention with delayed-release dimethyl fumarate in multiple sclerosis – a pilot trial C Storm-Larsen, K-M Myhr, E Farbu, R Midgard, K Nyquist, L Broch, P Berg-Hansen, A Buness, K Holm, T Ueland, L-E Fallang, E Burum-Auensen, JR Hov, and T Holmøy Mult Scler J Exp Transl Clin. 2019 Nov 15;5(4)

Bakgrund

Flera nya studier tyder på att patienter med multipel skleros, MS, har en distinkt tarmmikrobiotaprofil. Läkemedlet TecfideraÒ (dimetylfumarat, DMF) administreras oralt och

är indicerat för skovvis förlöpande MS (RRMS). I registreringsstudierna i det kliniska prövningsprogrammet för Tecfidera, var frekvensen av allvarliga biverkningar låg. Gastrointestinala biverkningar (GI) som illamående, diarré och smärta i övre delen av buken, var vanliga. Mekanismen bakom GI-symtomen är inte känd. Författarna menar att det därför är av vikt att identifiera möjliga orsaker för att kunna lindra GI-biverkningarna.

Dimetylfumarat är ett derivat av fumarsyra, en metabol mellanprodukt i citronsyracykeln. Förmågan att metabolisera fumarsyra är för en del bakterier en viktig konkurrensfördel i den dynamiska mirkrobiota miljön i tarmen. Omvänt har rapporterats att fumarsyra har antimikrobiella egenskaper. Dessa observationer antyder att behandling med DMF skulle kunna förändra den mikrobiota kompositionen, vilket potentiellt gynnar vissa patogena bakterier som kan bidra till GI-relaterade biverkningar.

Pilotstudien

För att testa denna hypotes utformades en pilotstudie, en 12-veckors intervention, för att analysera om DMF (med fördröjd frisättning) påverkar det naturliga överflödet och mångfalden av kommensala tarmbakterier – och om dessa förändringar i så fall är förknippade med gastrointestinala biverkningar. Pilotstudien är genomförd i Norge.

Studien inkluderade 36 patienter med RRMS som fick antingen dimetylfumarat (= 27) eller en injicerbar sjukdomsmodifierande behandling (glatiramer acetate eller interferoner) (n= 9) under 12 veckor. 165 friska kontroller inkluderades. Avföringsprover togs vid basline, vecka 2 och vid vecka 12.

Vid baseline skiljde sig 16 mikrobiotiska genera hos patienter med MS jämfört med friska kontroller. Hos patienterna som behandlats med dimetylfumarat (= 21) noterades en trend av reducerad mängd av aktinobakterier (framför allt av bifidobakterier) efter två veckor. Efter 12 veckor observerades ökat överflödd av Firmicutesbakterier (framför allt av faecalibacterium).

12 veckors behandling med DMF associerades inte med några signifikanta avvikelser i den mikrobiota tarmprofilen, efter korrigering för flera jämförelser i denna pilotstudie. Det fanns dock en trend mot en normalisering av den låga mängden av butyrat-producerande bakterier efter 12 veckors behandling samt en kortvarig utarmning av Bifidobacterium efter initiering av DMF-behandling. Författarna konkluderar således att en direkt effekt på tarmmikrobiotan kan vara en del av DMFs terapeutiska verkan. Resultatet från pilotstudien visade att dimetylfumarat inte hade någon större effekt på den mikrobiota sammansättningen i tarmen.

Studien genomfördes för att koppla samman mikrobiota förändringar till GI-symtom, och var inte utformad för att bedöma effekten av mikrobiota på behandlingssvar.

Text: Louise Candert
Foto: iStock


Biogen-60615 april 2022
Senast uppdaterad: 2022-05-05

 

Referenser:
C Storm-Larsen, K-M Myhr, E Farbu et al. Gut microbiota composition during a 12-week intervention with delayed-release dimethyl fumarate in multiple sclerosis – a pilot trial. Mult Scler J Exp Transl Clin. 2019 Nov 15;5(4). DOI: 10.1177/2055217319888767


Du kanske också är intresserad av:

Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Resumé från webinaret Fokus Neurologi MS 2022

Det varierade programmet handlade om nya biomarkörer i likvor, monitorering av neurofilament i blod, vaccinationsimmunologi och en föreläsning om karaktäristik och prognos vid MS hos barn.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
En animerad film om MS för barn

Det kan kännas lite knepigt att förklara för ett barn vad MS är. I den här 3 minuter långa animerade barnfilmen beskrivs MS på ett pedagogiskt och lättsamt sätt.

Se film
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder

I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Plegridy™ (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning.

SPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Kognitiv dysfunktion är vanligt inom MS, men kunskapen kring tillståndet och hur man bäst bromsar en negativ utveckling är fortfarande begränsad. En publikation summerar läget och diskuterar framtida behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

I Fampyra™s produktresumé har man begränsat kontraindikationen vid nedsatt njurfunktion till att inte längre omfatta patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Det gör att fler patienter kan dra nytta av behandlingen.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
Ectrims 2020 - Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS

Film från Ectrims 2020 med Lenka Nováková, Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS-Ectrims 2020

Se film
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Instruktionsfilm för patienter som får Avonex™ (interferon beta-1a) Pen.

En instruktionsfilm att titta på tillsammans med patienten som på ett pedagogiskt sätt visar hur man själv kan ta sin Avonex™ Pen.

Se film
Instruktionsfilm för patienter som får Plegridy™ (peginteferon beta-1a) Pen.

En instruktionsfilm att titta på tillsammans med patienten som på ett pedagogiskt sätt visar hur man själv kan ta sin Plegridy™ Pen.

Se film
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Se film
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer