Tecfidera® (dimetylfumarat, DMF) och dess aktiva metabolit monometylfumarat (MMF)


Den aktiva substansen i Tecfidera är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF. Den terminala halveringstiden för MMF är endast 1 timme och 24 timmar efter dosering finns inte något MMF kvar hos de flesta personer. Därmed sker ingen ackumulering av MMF eller moderläkemedel vid upprepad dosering av terapeutisk dos. Den huvudsakliga elimineringsvägen är utandning av CO2 som står för 60% av elimineringen. Renal och fekal eliminering är sekundära elimineringsvägar och står för 15,5 % respektive 0,9 % av dosen(1-4).

Monometylfumarat (MMF) har antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper. Den exakta verkningsmekanismen bakom dessa effekter på immunsystemet är ofullständigt utredd. Prekliniska studier indikerar att MMF verkar genom att stimulera transkription av en nukleärfaktor (Nrf2), samma system som försvarar mot oxidativ stress. Hos patienter har man kunnat bekräftat att en uppreglering av Nrf2-beroende antioxidantgener sker. Det tror man sker  genom att Tecfidera binder till det proteinet (Keap1) som håller fast  Nrf 2. Nrf2 släpps då  fri och kan ta sig in i nukleus (cellkärnan) och starta produktionen av ämnen som ska försvara cellen mot stress. Tecfidera förstärker därmed kroppens egna försvar mot oxidativ stress. Därigenom får man en minskad inflammatorisk reaktion och en antioxidativ effekt (4).

Prekliniska modeller har visat att MMF ger en minskad immuncellsaktivering och minskad frisättning av proinflammatoriska cytokiner, som svar på inflammatoriska stimuli. I multipla modeller av inflammatorisk och neuroinflammatorisk skada har terapeutisk aktivitet påvisats (4).

I klinska studier har man visat att flera lymfocytfenotyper påverkas genom nedreglering av proinflammatoriska cytokinprofiler (TH1, TH17). Man har också sett att antiinflammatorisk cytokinproduktion (TH2) påverkas. Under behandlingsstudier vid multipel skleros såg man en sänkning på 30 % av genomsnittligt lymfocyttal jämfört med utgångsvärdet (4).

Bildtex: Tecfidera® (dimetylfumarat) är en behandling mot skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS), som tas oralt. Fumarsyra förekommer inom ämnesomsättningen, där den ingår i citronsyracykeln.

Text: Biogen
Bild: iStock

Biogen-128659 augusti 2021
Senast uppdaterad: 2021-08-30

Referenser

1. van Horssen J et al. Biochem Biophys Acta. 2011;1812:141-150

2. Linker RA  et al. Brain. 2011;134:679-692

3. Scannevin R et al. J Pharmacal Exp  Ther.  2012;341:274-284.

4. Tecfidera 11/2020,  Länk till FASS


Tecfidera™ (dimetylfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX07
Enterokapsel 120/240 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 05/2022

Indikation: Vuxna och pediatriska patienter från 13 års ålder med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-19321 juni 2022
 

Läs mer

Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Tecfidera verkningsmekanism film

Den här drygt tre minuter långa filmen förklarar Tecfideras® (dimetylfumarat) troliga verkningsmekanism. Den mekanism som ger både immunomodulerande och antiinflammatorisk effekt vid skovvis förlöpande MS.

Se film
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Film om behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Denna film tar upp behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat) som är indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS. 

Se film