Tidigt insatt behandling bättre än senare

Det är välkänt att kliniska studier har visat att sjukdomsmodifierande behandling bromsar sjukdomsförloppet vid MS. Behandlingsriktlinjer vid MS rekommenderar att sjukdomsmodifierande behandling startas så snart man har en klinisk och/ eller radiologisk diagnos. Chalmer et al visar i denna studie (Early versus later treatment start in multiple sclerosis - a register based cohort study) att det finns anledning att sätta in behandling tidigt i sjukdomsförloppet.
 

I över 20 år har man kunnat behandla MS-sjuka individer med sjukdomsmodifierande läkemedel (DMT). Ett stort antal studier har visat att behandlingen ger goda resultat avseende reduktion av antalet skov och sjukdomsaktivitet. DMT har även visat sig bromsa funktionsnedsättning över tid, även om studieresultaten på denna parameter inte varit lika övertygande. Kanske beror det på att funktionsnedsättningen ofta inträder senare i sjukdomsförloppet och att majoriteten av de större studier som studerat effekten av DMT bara följt patienterna under de första åren av behandlingen. Den långsiktiga nyttan av att sätta in behandling med DMT så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet är svårstuderad.

 

En aktuell dansk studie baserad på ”real-world-data” från danska MS-register har tittat närmare på den långsiktiga behandlingseffekten av DMT hos patienter med RRMS. Man studerade både effekten på funktionsnedsättning (tid till bekräftad EDSS 6) och mortalitet, men framför allt, man jämförde effekten av tidigt insatt behandling med senare insatt behandling. Tidigt insatt behandling innebar i denna studie att behandlingen startades inom 2 år efter första symtom. Med senare insatt behandling avsågs initiering mellan 2 och 8 år efter första symtom.

 

Totalt inkluderades 2 316 patienter med tidigt insatt behandling och 1 479 patienter med senare insatt behandling. Patienter som inlett behandling senare än 31 december 2010 exkluderades från analysen. De inkluderade patienterna behandlades från början med injektionsbehandlingar. Studien tog sedan ingen hänsyn till om patienterna switchades mellan preparaten eller om de under uppföljningstiden sattes över på andra DMTs.

 

Det primära målet med studien var att undersöka tiden från behandlingsstart till EDSS 6 och mortalitet (av alla orsaker) och att jämföra dessa effektvariabler i den grupp som fått tidigt insatt behandling med de som inlett sin behandling senare. I subgruppsanalyser studerade man även om det var någon skillnad mellan män och kvinnor och om patientens ålder hade någon betydelse för resultatet.

 

Den totala uppföljningstiden (median) från behandlingsstart var 7 år (spridning; 0-20 år) i EDSS 6-analysen och 10 år (spridning; 1-20 år) i mortalitetsanalysen.

 

Hos patienter i gruppen med senare insatt behandling såg man en signifikant högre risk (42%) att nå EDSS 6 under uppföljningstiden jämfört med patienter med tidigare insatt behandling (p<0,001). I absoluta siffror motsvarade detta att 10,2% i gruppen som fått tidig behandling nådde EDSS 6 jämfört med 16,5% i gruppen med senare insatt behandling. Effektskillnaden var större för kvinnor än för män (53% ökad risk för kvinnor vs 25% ökad risk för män; p<0,001).

 

Även när det gäller mortalitet visade studien en trend mot att risken ökar (38%) för patienter med senare insatt behandling, men den statistiska säkerheten var svagare (p=0,08) och data visade ingen skillnad mellan könen avseende risk att dö under uppföljningsperioden.

 

Skillnaden i behandlingseffekt mellan tidigare och senare insatt behandling, både avseende funktion och död, var också större hos yngre individer (<45 år vid behandlingsstart) än hos äldre (>45 år vid behandlingsstart).

 

Studiens resultat ligger enligt författarna i linje med aktuella behandlingsriktlinjer från såväl ECTRIMS som dess amerikanska motsvarighet (AAN). Danska registerdata visar också att en majoritet av alla danska MS-patienter, 83,4%, får behandling inom 2 år efter första symtom och att 61,3% inleder behandling inom ett år efter diagnos.

 

Få studier har tidigare studerat effekten av DMT på mortalitet. Troligtvis beror detta på att uppföljningstiden i de flesta större kliniska studier varit för kort. Samtidigt har det blivit svårare att mäta skillnader i mortalitet vid MS eftersom MS-patienternas förväntade livslängd ökat under senare år. Resultatet i denna studie tyder på att tidigt insatt behandling kan minska risken för död jämfört med senare insatt behandling, men författarna drar slutsatsen att även en studie med 10 års uppföljning är för kort för att visa en säkerställd skillnad i mortalitet vid MS.

 

Vid analys av studiens demografiska data diskuterar författarna också om att resultatet kan ha påverkats av att patienterna i den tidiga behandlingsgruppen var i genomsnitt 4 år yngre än de som fick behandling senare. Resultatet skulle därmed till viss del kunna ha påverkats av denna åldersskillnad. Men statistiska känslighetsanalyser bekräftade de primära resultaten.

 

Sammantaget, studien av Chalmer et al. visar på fördelarna med tidigt insatt sjukdomsmodifierande behandling vid MS jämfört med behandling som initierats senare. Risken för funktionsnedsättning minskar och mortalitetsdata tyder på att risken att dö också minskar. Författarna drar slutsatsen att det är rimligt att rekommendera att behandling initieras så tidigt som möjligt efter symtomdebut.

 

Kaplan-Meier-kurvor som visar resultatet av studiens primära end-points; tid till EDSS 6 eller död
Diagram är skapat av Sprida AB efter originaldiagram i artikel


Text: Christian Thorup
Bild: iStock

 

Biogen-71145 augusti 2022
Senast uppdaterad: 2022-09-02
 


Referens:

Early versus later treatment start in multiple sclerosis - a register based cohort study

Chalmer T, Baggesen LM Nørgaard M et al. Eur J Neurol 2018; doi: 10.1111/ene.13692 

Du kanske också är intresserad av:

Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder

I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Instruktionsfilm för patienter som får Avonex™ (interferon beta-1a) Pen.

En instruktionsfilm att titta på tillsammans med patienten som på ett pedagogiskt sätt visar hur man själv kan ta sin Avonex™ Pen.

Se film
Instruktionsfilm för patienter som får Plegridy™ (peginteferon beta-1a) Pen.

En instruktionsfilm att titta på tillsammans med patienten som på ett pedagogiskt sätt visar hur man själv kan ta sin Plegridy™ Pen.

Se film
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Se film
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer