Tysabris säkerhet och effekt bekräftas i 10-års uppföljning


Nu publiceras interimsresultat från den stora långtidsuppföljningen med Tysabri (natalizumab) vid RRMS; Tysabri Observational Program (TOP)1. Denna analys som sammanfattar data från upp till 10-års behandling med Tysabri och resultatet bekräftar tidigare resultat kring läkemedlets effekt och säkerhet. 

Tysabri (natalizumab) lanserades 2006 och idag har över 200 000 patienter över hela världen  behandlats med Tysabri2. I Sverige är det omkring 3 200 patienter som står eller har stått på behandlingen3. Även om Tysabris effekt och säkerhet studerats i ett antal stora och små studier pågår långtidsuppföljningar där man samlar erfarenhet från klinisk användning i vardagen (Real World Evidence (RWE)). Den största pågående RWE-studien med Tysabri heter Tysabri Observational Program (TOP) och initierades för över 10 år sedan. Interimsdata från studien har presenterats tidigare, senast som ett abstract vid ECTRIMS i Berlin 2018.

Den aktuella interimsanalysen från TOP omfattar 10-års uppföljning. Resultatet bekräftar data från den tidigare publicerade 5-årsanalysen. Nu omfattar studiematerialet totalt 6 148 patienter och medianuppföljningstiden är 5,2 år (0–10,8 år). Fram till 1 november 2017 hade 3 210 patienter (52,2%) avbrutit behandlingen med Tysabri och totalt 2 117 (34,4%) hade lämnat studien. För att ytterligare tydliggöra effekt- och säkerhetsdata över tid valde man i denna analys att även jämföra patienter som stått på behandling i över 8 år (491) med de som behandlats kortare än 8 år (1 056).

Den totala skovfrekvensen för patienter med aktiv Tysabri-behandling var under hela perioden 0,15 (95% CI 0,14–0,15), vilket motsvarar en reduktion av antalet skov med 92,5% jämfört med patienternas situation året innan behandlingen initierades. Den kumulativa sannolikheten att förbli skovfri efter 10 år var 46%. Sett till hela populationen minskade den årliga skovfrekvensen från 1,99 vid baseline till 0,24 efter ett års behandling med Tysabri. Effekten kvarstod över hela behandlingsperioden på ett värde under 0,20 för behandlade patienter och det var ingen skillnad mellan de patienter som behandlats mer eller mindre än 8 år.

Vad gäller säkerhetsdata upplevde totalt 13,5% (829 av 6 148) av patienterna med Tysabri-behandling minst en allvarlig biverkan. Av dessa var det 290 patienter (totalt 4,7% av alla) vars allvarliga biverkningar ansågs orsakade av Tysabri-behandlingen. De vanligaste allvarliga biverkningarna utgjordes av infektioner (4,1%) som PML, lunginflammation, urinvägsinfektion och bältros.

Av hela studiepopulationen var det 53 patienter (0,9%) som utvecklade PML. Dessa hade behandlats med Tysabri under 42 månader (median; 11–124) och totalt 67,9% (36 av 53) av dessa patienter hade stått på behandling i mer än 3 år. Av de patienter som diagnostiserats med PML hade 26 % erhållit immunosuppressiv behandling tidigare, och för de 36 patienter för vilka man hade ett konfirmerat JCV status 6 månader innan diagnos, var 97,2 % JCV-positiva. Vid sammanställning av data den 1 november 2017 levde fortfarande 83% (44 av 53) av de patienter som fått konstaterad PML.

Under uppföljningsperioden diagnostiserades totalt 66 patienter (1,1 %) med en malign sjukdom. Mediantiden för upptäckt var 65 månader och den vanligast förekommande maligniteten var bröstcancer (19 patienter). Fyra patienter avled under uppföljningstiden på grund av malignitet. Förekomst av cancersjukdom i denna 10-års uppföljning av patienter som behandlats med Tysabri ligger i linje med vad som ses i det amerikanska cancerregistret The Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER) och det globala cancerregistret Global Cancer Obeservatory (GLOBOCAN).

Denna 10-åriga interimsanalys av data från TOP-studien bekräftar och förstärker erfarenheten från tidigare analyser av denna stora population med Tysabri-behandlade RRMS-patienter. Resultaten visar att Tysabri-behandling över tid har en bibehållen bromsande effekt på sjukdomsutvecklingen mätt som skovfrekvens och EDSS. Säkerhetsprofil för behandlingen kvarstår över tid och författarna upptäckte inga nya säkerhetssignaler. Utvecklingen av maligniteter och opportunistiska infektioner, med undantag för PML, var låg under hela studie perioden. Antalet PML-fall i 10-års uppföljningen i TOP uppgick till 8,6 per 1 000 individer, antalet PML-fall i det globala registret uppgår i mars 2020 till 3,99 per 1000 individer 2. Den långsiktiga aspekten av denna studie är i ett MS-sammanhang unik och fler än 500 aktiva patienter har behandlats med Tysabri i över 8 år. Patienterna i TOP kommer följas under ytterligare 5 år.
 

Text: Christian Thorup
Bild: iStock


Biogen-54481 maj 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-22

REFERENSER:

Butzkueven H, Kappos L, Weindl H et al. Long-term safety and effectiveness of natalizumab treatment in clinical practice: 10 years of real-world data from the Tysabri Observational Program

(TOP). J Neurol Neurosurg Psychiatry 2020;0:1–9. doi:10.1136/jnnp-2019-322326

Biogen Data on file. Global Natalizumab (TYSABRI) Postmarketing Safety Update. Updated March 2020.

Svenska registerdata från IMSE1 Tysabri och IMSE5 Tecfidera; Rapporter från november 2019.

Du kanske också är intresserad av:

Ectrims 2020 - JCV-negativa patienter står kvar länge på natalizumab

Anders Berglund, PhD, Biogen, berättar om en poster som presenterades på ECTRIMS 2020 med data från svenska IMSE-1.

Se film
Vad kan vi lära oss från data i MS-registret om COVID-19 och MS?

MS-registret har en särskild modul för COVID-19. Professor, och överläkare i neurologi, Jan Hillert, presenterar vad vi vet idag om de patienter som haft Covid-19 i Sverige.

Se film
Kunskapsläge covid-19 och vaccin

Docent och överläkare Soo Aleman ger en uppdatering kring de olika vacciner som är aktuella för vaccinering mot covid-19. Soo beskriver de olikheter som finns mellan olika vacciner.

Se film
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Meta-analys studerar återkomst av MS-sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab (Prosperini et al 2019).

Läs mer
Covid-19 och MS: Neurologens perspektiv

Jan Lycke, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  diskuterade resonemanget bakom Svenska MS-sällskapets rekommendationer under ett webinar om Covid-19 och MS som hölls den 3 februari.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Nya utbildningar på BiogenPRO

Nu finns E-kurser för vårdpersonal som arbetar med MS om tidig diagnos och behandling samt om neurofilament light som biomarkör vid MS.

Läs mer
Sammanfattning webinar COVID-19 infektionen och MS 3 februari 2021

Ta del av inspelade föreläsningar av Professor Jan Lycke, Professor Jan Hillert samt Docent Soo Aleman.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
MS, COVID-19 och vaccination

I denna film tar doktor Enrique Alvarez (MD och PhD vid Rocky Mountains Multiple Sclerosis center i Colorado, USA) med oss på en föreläsning om MS, COVID-19 och vaccinationer.

Se film
TOP 10-years realworld data

Long-term safety and effectivness of natalizumab treatment in clinical practice: 10-years of real-world data from the Tysabri observational program (TOP) Journal of neurology

Se film
Jan Lycke Riskreduktion för PML med Tysabri i Sverige

Professor Jan Lycke om varför incidensen av PML-fall med Tysabri® (natalizumab) ligger lägre i Sverige jämfört med den globala incidensen. 

Se film
Gavin Giovannoni: Antal PML-fall över tid

Gavin Giovannoni om utvecklingen av PML-fall med natalizumab över tid på ECTRIMS 2018 i Berlin.

Se film
Nolan Campbell Riskstratifiering vs kumulativ risk för Tysabri och PML

Nolan Campbell om olika sätt att titta på risk och att förebygga PML vid behandling med Tysabri® (natalizumab).

Se film
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Inspelade föreläsningar från sjuksköterskemötet 11 mars 2021

Nu finns filmerna från årets sjuksköterskemöte 2021, Rum för MS tillgängliga för dig att se.

Läs mer
MS och graviditet

Föreläsning Katharina Fink om MS och graviditet, MS

Se film
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
MS: Basal sjukdomskunskap och kort om behandling

Föreläsning med Eva Sivertsdotter-Basal sjukdomskunskap och behandling, MS

Se film
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri®.

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri® (natalizumab) godkändes nyligen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Nu finns Tysabri® (natalizumab) subkutan injektion tillgänglig för förskrivning

Tysabri® subkutan injektion har nu kommit till lagret och finns tillgänglig att förskrivas för patienter med mycket aktiv, skovvis förlöpande MS. 

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Analasys of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Se film
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Material för dig som är sjuksköterska och arbetar med Tysabri (natalizumab)

Detta material handlar om Tysabri iv (intravenös infusion) Materialet är utvecklat tillsammans med sjuksköterska Annelie Andersson, neurologmottagningen Vrinnevisjukhuset Norrköping.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Se film
Potentiella fördelar med Tysabri SC jämfört med Tysabri IV

Vilka är de potentiella fördelarna med subkutan administrering av natalizumab jämfört med intravenös administrering, ur ett patientperspektiv?

Se film