Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?


Ibland måste behandlingen med natalizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). Men vad händer med patienten efter utsättning? Hur stor är risken för reaktivering av sjukdomen? En aktuell meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Natalizumab har en väletablerad effekt- och säkerhetsprofil över tid. Men långvarig behandling är kopplad till en ökad risk för PML genom opportunistisk infektion med John Cunningham-virus (JCV).

Faktorer som ökar risken för PML bland natalizumab-behandlade patienter med MS är:

  • positivt JCV-index
  • behandlingstid länge än 2 år
  • tidigare användning av immunsuppressiva läkemedel

Risken att utveckla PML kan begränsas om man följer de aktuella rekommendationer som baseras på natalizumab riskstratifieringsverktyg för tolkning av JCV-index. Men idag vet vi lite om vad en utsättning av natalizumab innebär för patienten. Hur ska övergången till annan behandling gå till? Finns det patientgrupper som drabbas hårdare av en utsättning eller ett byte till annat läkemedel? Hur kan vi bli bättre på att undvika återkomst av sjukdomsaktivitet och efterföljande funktionsnedsättningar?

För att öka kunskapen kring vad som egentligen händer med sjukdomsaktiviteten vid utsättning av natalizumab har Prosperini et al. genomfört en omfattande litteraturstudie inkluderande data från 34 studier av patienter med RRMS. Författarna undersökte systematiskt hur stor andel av patienterna som drabbas av återkomst av sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab och hur lång tid det tar innan första tecken på återkomst av sjukdomsaktivitet kan registreras. Återkomst av sjukdomsaktivitet definierades i det här fallet som förekomst av åtminstone ett nytt skov.

Författarna upplevde resultatet som heterogent. Det var stor skillnad mellan de olika studierna avseende deras storlek och design, uppföljningstid, patientunderlag och även avseende definitionen av återkomst av sjukdomsaktivitet. Kliniska bevis för reaktivering sågs hos 9–80% av patienterna och var som mest frekvent 4–7 månader efter utsättning. Radiologiska bevis för sjukdomsåterkomst sågs hos 7–87% av patienterna och kunde registreras från 6 veckor efter utsättning av natalizumab. En subanalys av 6 artiklar (totalt 1 183 patienter) visade att risken för sjukdomsåterkomst var större hos yngre patienter och patienter med hög sjukdomsaktivitet före behandling, samt patienter som fått färre antal natalizumab-behandlingar (P≤0,05).

Författarna drar följande slutsatser:

1) Avbrott i behandlingen med natalizumab bör i så stor utsträckning som möjligt undvikas för att bästa möjliga effekt ska uppnås (givetvis ska man överväga att avbryta behandlingen hos patienter med hög risk för PML enligt JCV-riskstratifieringen).

2) Patienter med lägre risk för reaktivering efter utsättning av natalizumab var vanligtvis äldre, hade en historik med färre återfall och lägre MR-aktivitet före insättning och hade genomfört fler behandlingstillfällen. När behandlingen för en patient behöver avbrytas kan riskprofilering hjälpa till att förutsäga vilka patienter som har förhöjd risk för reaktivering.

3) Författarna rekommenderar användning av termen "post-natalizumab reaktivering" (eller sjukdomsåterkomst) och föreslår att man efter utsättning av natalizumab undviker termen "rebound", vilken indikerar allvarligare återfall eller betydande MR-aktivitet.

4) Resultaten antyder att interferon beta-formuleringar, glatirameracetat och steroider inte ger tillräcklig sjukdomskontroll efter utsättning av natalizumab.

Författarna hoppas att resultatet från denna meta-analys kan hjälpa vården att identifiera patienter med större risk för sjukdomsåterkomst efter utsättning av natalizumab och därför bör utredas för switch till annat hög-effektivt sjukdomsmodifierande läkemedel.
 

REFERENSER:

1. van Horssen J et al. Biochem Biophys Acta. 2011;1812:141-150

2. Linker RA et al. Brain. 2011;134:679-692

3. Scannevin R et al. J Pharmacol Exp Ther. 2012;341:274-284.


Text: Christian Thorup
Bild: iStock

Biogen-29439 november 2019
Senast uppdaterad: 2020-12-22
 

Du kanske också är intresserad av:

Ectrims 2020 - JCV-negativa patienter står kvar länge på natalizumab

Anders Berglund, PhD, Biogen, berättar om en poster som presenterades på ECTRIMS 2020 med data från svenska IMSE-1.

Se film
Vad kan vi lära oss från data i MS-registret om COVID-19 och MS?

MS-registret har en särskild modul för COVID-19. Professor, och överläkare i neurologi, Jan Hillert, presenterar vad vi vet idag om de patienter som haft Covid-19 i Sverige.

Se film
Kunskapsläge covid-19 och vaccin

Docent och överläkare Soo Aleman ger en uppdatering kring de olika vacciner som är aktuella för vaccinering mot covid-19. Soo beskriver de olikheter som finns mellan olika vacciner.

Se film
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Tysabris säkerhet och effekt bekräftas i 10-års uppföljning

10-års uppföljning av Tysabri-behandling bekräftar säkerhet och effekt vid behandling av RRMS.

Läs mer
Covid-19 och MS: Neurologens perspektiv

Jan Lycke, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  diskuterade resonemanget bakom Svenska MS-sällskapets rekommendationer under ett webinar om Covid-19 och MS som hölls den 3 februari.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Nya utbildningar på BiogenPRO

Nu finns E-kurser för vårdpersonal som arbetar med MS om tidig diagnos och behandling samt om neurofilament light som biomarkör vid MS.

Läs mer
Sammanfattning webinar COVID-19 infektionen och MS 3 februari 2021

Ta del av inspelade föreläsningar av Professor Jan Lycke, Professor Jan Hillert samt Docent Soo Aleman.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
MS, COVID-19 och vaccination

I denna film tar doktor Enrique Alvarez (MD och PhD vid Rocky Mountains Multiple Sclerosis center i Colorado, USA) med oss på en föreläsning om MS, COVID-19 och vaccinationer.

Se film
TOP 10-years realworld data

Long-term safety and effectivness of natalizumab treatment in clinical practice: 10-years of real-world data from the Tysabri observational program (TOP) Journal of neurology

Se film
Jan Lycke Riskreduktion för PML med Tysabri i Sverige

Professor Jan Lycke om varför incidensen av PML-fall med Tysabri® (natalizumab) ligger lägre i Sverige jämfört med den globala incidensen. 

Se film
Gavin Giovannoni: Antal PML-fall över tid

Gavin Giovannoni om utvecklingen av PML-fall med natalizumab över tid på ECTRIMS 2018 i Berlin.

Se film
Nolan Campbell Riskstratifiering vs kumulativ risk för Tysabri och PML

Nolan Campbell om olika sätt att titta på risk och att förebygga PML vid behandling med Tysabri® (natalizumab).

Se film
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Inspelade föreläsningar från sjuksköterskemötet 11 mars 2021

Nu finns filmerna från årets sjuksköterskemöte 2021, Rum för MS tillgängliga för dig att se.

Läs mer
MS och graviditet

Föreläsning Katharina Fink om MS och graviditet, MS

Se film
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
MS: Basal sjukdomskunskap och kort om behandling

Föreläsning med Eva Sivertsdotter-Basal sjukdomskunskap och behandling, MS

Se film
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri®.

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri® (natalizumab) godkändes nyligen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Nu finns Tysabri® (natalizumab) subkutan injektion tillgänglig för förskrivning

Tysabri® subkutan injektion har nu kommit till lagret och finns tillgänglig att förskrivas för patienter med mycket aktiv, skovvis förlöpande MS. 

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Se film
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Analasys of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Material för dig som är sjuksköterska och arbetar med Tysabri (natalizumab)

Detta material handlar om Tysabri iv (intravenös infusion) Materialet är utvecklat tillsammans med sjuksköterska Annelie Andersson, neurologmottagningen Vrinnevisjukhuset Norrköping.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Se film
Potentiella fördelar med Tysabri SC jämfört med Tysabri IV

Vilka är de potentiella fördelarna med subkutan administrering av natalizumab jämfört med intravenös administrering, ur ett patientperspektiv?

Se film