Vilka är de vanligaste symtomen på MS?

Trötthet

Trötthet är det vanligaste symtomet som rapporteras hos patienter med multipel skleros (MS) – upp till 90 % av patienterna har uppgett detta i vissa studier. Trots den höga prevalensen av trötthet i patienternas vardag finns brister i förståelsen för detta. Symtomet är svårt att mäta och förstå på grund av sin komplexa och subjektiva natur. Patienterna beskriver ofta symtomet som en överväldigande känsla av fysisk och psykisk utmattning som är unik för MS och skiljer sig från vanlig trötthet. Många patienter upplever att tröttheten är det symtom som är jobbigast och skapar störst hinder. Trötthet begränsar arbetsförmågan och inverkar negativt på livskvaliteten. Hos en stor andel av patienterna är tröttheten ihållande, medan den hos andra kan uppstå eller försämras plötsligt i samband med ansträngning eller värme.

Synproblem

Nedsatt syn är ett vanligt symtom vid MS. Nära hälften av alla MS-patienter utvecklar optikusneurit under sjukdomsförloppet. Tillståndet orsakas av en inflammation i synnerven och drabbar ofta bara ena ögat, vilket leder till varierande grader av synnedsättning: dubbelseende, dimsyn, oförmåga att uppfatta kontraster eller förlust av normalt färgseende. De flesta som upplever en enstaka episod av optikusneurit får tillbaka synen.

Svaghet och domningar i muskler

Många patienter upplever förlust av muskelstyrka under sjukdomsförloppet. Funktionsnedsättningen kan variera från svårigheter att röra fingrarna till mer omfattande förlamning. En del patienter upplever endast tillfällig försämring av muskelstyrkan, men hos andra kan förlusten av muskelstyrka vara en process som sker gradvis, utan förbättring. Sådan gradvis förlust är vanligare i benen än i armarna. Dysestesi är ett annat symtom.

Smärta

Omkring hälften av alla MS-patienter upplever smärta som ett symtom på sjukdomen. Det rör sig om central neuropatisk smärta som uppstår i centrala nervsystemet (CNS). Smärtan uppstår sekundärt till demyelinisering, nervinflammation och axonala skador och denna typ av smärta kan vara svårbehandlad. Neuropatisk smärta beskrivs oftast som en krypande eller brännande känsla, ”tusen nålar” eller skärande smärta. Ofta upplever patienten flera av dessa förnimmelser samtidigt. Central neuropatisk smärta kan debutera under samtliga faser av sjukdomsförloppet och kan kvarstå under längre tid. I vissa fall uppstår smärtan enbart i samband med sjukdomsskov.

Depression

Depression är vanligt vid MS. Det har under flera årtionden funnits ett känt samband mellan depression och MS. Det är inte klarlagt huruvida de MS-relaterade nervskadorna kan vara en bidragande orsak, utöver de psykologiska effekterna av att ha en kronisk, progressiv sjukdom.

Symtom på dysfunktion

Över 80 % av MS-patienterna har symtom på dysfunktion i nedre urinvägarna och könsorganen, och över 96 % av de patienter som har haft sjukdomen i mer än 10 år har urologiska problem. Symtomen som kan förekomma är urinträngningar, trängningsinkontinens och ökad urineringsfrekvens samt urinretention.

Läs mer

Definition av MS

Multipel skleros (MS) är en kronisk, neurologisk sjukdom.

Läs mer
MS-symptom

Vanliga tecken på sjukdomssymtom.

Läs mer
Att leva med MS

Hur fungerar vardagen för MS-patienter?

Läs merBiogen-59718 juni 2022
Senast uppdaterad: 2022-10-18

 
Referenser
 
Goldenberg MM. Multiple sclerosis review. PT. 2012;37:175-84.
Braley TJ, Chervin RD. Fatigue in multiple sclerosis: mechanisms, evaluation and treatment. Sleep.2010;33(8):1061-1067.
Nagaraj K, Taly AB, Gupta A, et al. Prevalence of fatigue in patients with multiple sclerosis and its effect on the quality of life. J Neurosci Rural Pract. 2013;4(3):278-282.
Graves J and Balcer LJ. Eye disorders in patients with multiple sclerosis: natural history and management. Clin Ophthalmol. 2010;4:1409-1422.
Rice CL, Vollmer TL, Bigland-Ritchie B. Neuromuscular responses of patients with multiple sclerosis. Muscle Nerve. 1992;15(10):1123-1132.
Solaro C and Uccelli MM. Management of pain in multiple sclerosis: a pharmacological approach. Nat Rev Neurol. 2011;7(9):519-27.
Khan N and Smith MT. Multiple sclerosis-induced neuropathic pain: pharmacological management and pathophysiological insights from rodent EAE models. Inflammopharmacology.2014;22(1):1-22.
Zivadinov R, Iona L, Monti-Bragadin L, et al. The use of standardized incidence and prevalence rates in epidemiological studies on multiple sclerosis. A meta-analysis study. Neuroepidemiology. 2003;22:65-74.
Siegert RJ, Abernethy DA. Depression in multiple sclerosis: a review. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005;76:469-475.
Litwiller SE, Frohman EM, Zimmern PE. Multiple sclerosis and the urologist. J Urol 1999;161: 743-757.