ms symtom

Vilka är de vanligaste symtomen på MS?

Multipel skleros (MS) är en sjukdom som angriper myeliniserade axoner i centrala nervsystemet och i varierande grad förstör myelinet och axonerna. Det innebär att sjukdomsförloppet kan vara olika hos varje patient.

Allvarlighetsgraden av symtom och sjukdomsförlopp varierar och är oförutsägbara.1 Sjukdomsbilden förändras med tiden när sjukdomen progredierar.

Vanliga symtom är trötthet, synproblem, svaghet i muskler och smärta. Även depression förekommer vid MS.

 

trötthet vid ms    Trötthet
Trötthet är det vanligaste symtomet som rapporteras hos patienter med multipel skleros (MS) – upp till 90 % av patienterna har uppgett detta i vissa studier.3 Trots den höga prevalensen av trötthet i patienternas vardag finns brister i förståelsen för detta.2 Symtomet är svårt att mäta och förstå på grund av sin komplexa och subjektiva natur. Patienterna beskriver ofta symtomet som en överväldigande känsla av fysisk och psykisk utmattning som är unik för MS och skiljer sig från vanlig trötthet.4 Många patienter upplever att tröttheten är det symtom som är jobbigast och skapar störst hinder.4 Trötthet begränsar arbetsförmågan och inverkar negativt på livskvaliteten.4 Hos en stor andel av patienterna är tröttheten ihållande, medan den hos andra kan uppstå eller försämras plötsligt i samband med ansträngning eller värme.5

synproblem vid ms   Synproblem

Nedsatt syn är ett vanligt symtom vid MS. Nära hälften av alla MS-patienter utvecklar optikusneurit under sjukdomsförloppet.6 Tillståndet orsakas av en inflammation i synnerven och drabbar ofta bara ena ögat, vilket leder till varierande grader av synnedsättning: dubbelseende, dimsyn, oförmåga att uppfatta kontraster eller förlust av normalt färgseende.6, 7 De flesta som upplever en enstaka episod av optikusneurit får tillbaka synen.7

Svaghet och domningar i muskler   Svaghet och domningar i muskler
Många patienter upplever förlust av muskelstyrka under sjukdomsförloppet.8 Funktionsnedsättningen kan variera från svårigheter att röra fingrarna till mer omfattande förlamning. En del patienter upplever endast tillfällig försämring av muskelstyrkan, men hos andra kan förlusten av muskelstyrka vara en process som sker gradvis, utan förbättring. Sådan gradvis förlust är vanligare i benen än i armarna. Dysestesi är ett annat symtom.

 

  Smärta
Omkring hälften av alla MS-patienter upplever smärta som ett symtom på sjukdomen.9 Det rör sig om central neuropatisk smärta som uppstår i centrala nervsystemet (CNS). Smärtan uppstår sekundärt till demyelinisering, nervinflammation och axonala skador och denna typ av smärta kan vara svårbehandlad.10 Neuropatisk smärta beskrivs oftast som en krypande eller brännande känsla, ”tusen nålar” eller skärande smärta.11 Ofta upplever patienten flera av dessa förnimmelser samtidigt. Central neuropatisk smärta kan debutera under samtliga faser av sjukdomsförloppet och kan kvarstå under längre tid.11 I vissa fall uppstår smärtan enbart i samband med sjukdomsskov.12

 

depression MS   Depression
Depression är vanligt vid MS.13 Det har under flera årtionden funnits ett känt samband mellan depression och MS. Det är inte klarlagt huruvida de MS-relaterade nervskadorna kan vara en bidragande orsak, utöver de psykologiska effekterna av att ha en kronisk, progressiv sjukdom.14,15

 

Dysfunktion i urinblåsa och urinvägar

Över 80 % av MS-patienterna har symtom på dysfunktion i nedre urinvägarna och könsorganen, och över 96 % av de patienter som har haft sjukdomen i mer än 10 år har urologiska problem. Symtomen som kan förekomma är urinträngningar, trängningsinkontinens och ökad urineringsfrekvens samt urinretention.16

 

 

Läs mer:


Ta också del av:


Referenser:

 1. Goldenberg MM. Multiple sclerosis review. PT. 2012;37:175-84.
 2. Braley TJ, Chervin RD. Fatigue in multiple sclerosis: mechanisms, evaluation and treatment. Sleep.2010;33(8):1061-1067.
 3. Nagaraj K, Taly AB, Gupta A, et al. Prevalence of fatigue in patients with multiple sclerosis and its effect on the quality of life. J Neurosci Rural Pract. 2013;4(3):278-282.
 4. MS International Federation. Fatigue. Update April 25, 2015. Accessed September 26, 2016.
 5. Multiple Sclerosis Society. Ms Essentials Factsheet. Published in February 2010. Accessed September 26, 2016.
 6. Graves J and Balcer LJ. Eye disorders in patients with multiple sclerosis: natural history and management. Clin Ophthalmol. 2010;4:1409-1422.
 7. Mayo Clinic. Optic neuritis. Last updated February 18, 2014. Last accessed September 26, 2016.
 8. Rice CL, Vollmer TL, Bigland-Ritchie B. Neuromuscular responses of patients with multiple sclerosis. Muscle Nerve. 1992;15(10):1123-1132.
 9. Solaro C and Uccelli MM. Management of pain in multiple sclerosis: a pharmacological approach. Nat Rev Neurol. 2011;7(9):519-27.
 10. Khan N and Smith MT. Multiple sclerosis-induced neuropathic pain: pharmacological management and pathophysiological insights from rodent EAE models. Inflammopharmacology.2014;22(1):1-22.
 11. International Association for the Study of Pain. Central Neuropathic Pain. Published in 2014. Last accessed September 26, 2016.
 12. Multiple Sclerosis Trust. Pain. Updated May 19, 2016. Accessed September 26, 2016.
 13. Zivadinov R, Iona L, Monti-Bragadin L, et al. The use of standardized incidence and prevalence rates in epidemiological studies on multiple sclerosis. A meta-analysis study. Neuroepidemiology. 2003;22:65-74.
 14. Siegert RJ, Abernethy DA. Depression in multiple sclerosis: a review. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005;76:469-475.
 15. MS Society. Depression. Accessed September 26, 2016.
 16. Litwiller SE, Frohman EM, Zimmern PE.  Multiple sclerosis and the urologist. J Urol 1999;161: 743-757.Biogen-59718

 

Senast uppdaterad: 2020-06-23