Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn från 13 års ålder med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS). Detta är baserat på data som publicerats från studierna FOCUS, CONNECTED och CONNECT (1).
 

Pediatrisk MS
Den pediatriska formen av multipel skleros (MS) innefattar patienter som upplever sitt första skov innan 18 års ålder (2). Trots att denna patientgrupp endast utgör mellan 1.5 och 5 % av alla MS-fall (2), är sjukdomen en av de främsta orsakerna till funktionshinder hos unga vuxna (3). Den pediatriska formen har vanligtvis också en högre skovfrekvens än MS i vuxen ålder (4), trots att sjukdomarna är patofysiologiskt lika (5). Innebörden av detta är att pediatriska patienter får funktionsnedsättning tidigare än vuxna, och upplever en livskvalitetsförsämring i form av problem socialt och fysiskt, vilket kan associeras med en hög samhällskostnad (4). Den molekylära likheten mellan vuxen MS och MS med pediatrisk debut, allvarlighetsgraden på sjukdomen, samt det begränsade utbudet av MS-läkemedel indicerade för barn, betonar vikten av att utforska om etablerade MS läkemedel för vuxna patienter även har en roll bland MS-patienter under 18 år (5). Denna möjlighet utforskades med det etablerade fumaratläkemedlet Tecfidera (dimetylfumrat), som funnits tillgängligt globalt för vuxna med skovvis förlöpande MS (RRMS) sedan 2012 och sedan 2014 i Sverige.


Uppdaterad indikation för Tecfidera

I maj 2022 beviljades Tecfidera även en pediatrisk indikation för patienter mellan 13 och 18 år från EU-kommissionen, baserat på den data som presenterats i studierna FOCUS, CONNECTED och CONNECT (1). FOCUS-studien var en öppen fas 2-studie hos 22 pediatriska patienter mellan 10 och 17 år med RRMS. I denna studie kunde man visa på att patienter som behandlats med Tecfidera under 24 veckor upplevde en 3-faldig reduktion av nya T2-lesioner (-8.0 till -1.5, p=0.009) samt en reducerad skovfrekvens från 1.5 under året innan studien till 0.8 under studieperioden (signifikans saknas)(5). I CONNECTED, vilket är en 96 veckors uppföljningsstudie till FOCUS, bekräftades att den årliga skovfrekvensen fortsatte att falla till 0,2 , en reduktion på 84.5% jämfört med året innan behandling (95% CI 66,8-92,8; p<0.0001) (2). I både FOCUS och CONNECTED stämde biverkningsprofilen hos pediatriska patienter bra överens med de biverkningar som tidigare identifierats hos vuxna Tecfidera patienter, där den vanligaste biverkningen var flushing (n=5, 25%) (2,5). Förekomsten av gastrointestinala biverkningar var lägre i CONNECTED jämfört med FOCUS (2), vilket styrks av studier på den vuxna patientgruppen, där man visat på att de flesta GI-biverkningarna upplevs under de första 5 veckorna av behandling (6).


CONNECT-studien

Den senaste studien som gjorts på Tecfidera är CONNECT; en randomiserad, öppen, aktivt kontrollerad (interferon beta-1a) fas 3-studie med parallella grupper på patienter i åldern 10 till yngre än 18 år med RRMS (7). 150 patienter randomiserades till dimetylfumarat (240 mg två gånger dagligen peroralt) eller interferon beta-1 (30 μg i.m. en gång per vecka) i 96 veckor. Primärt effektmått var andelen studiedeltagare utan nya eller nyligen förstorade T2-hyperintensiva lesioner på hjärn-MRT vecka 96. Det viktigaste sekundära effektmåttet var antalet nya eller nyligen förstorade T2‑hyperintensiva lesioner på hjärn-MRT vecka 96. Beskrivande statistik presenteras eftersom ingen bekräftande hypotes planerats för det primära effektmåttet.


Andelen patienter utan nya eller nyligen förstorade T2-lesioner på MRT vecka 96 jämfört med vid baslinjen var 12,8 % för dimetylfumaratgruppen jämfört med 2,8 % för interferon beta-1a-gruppen. Genomsnittligt antal nya eller nyligen förstorade T2-lesioner vecka 96 jämfört med baslinjen, justerat för antal T2-lesioner vid baslinjen samt ålder (exklusive patienter utan MRT-mätningar), var 12,4 för dimetylfumarat och 32,6 för interferon beta-1a. Sannolikheten för kliniskt återfall var 34 % i gruppen som fick dimetylfumarat och 48 % i gruppen som fick interferon beta-1a under den 96 veckor långa öppna studieperioden.


Den godkända pediatriska indikationen för Tecfidera som svar på dessa tre studier representerar ytterligare ett framsteg för behandling av MS patienter från 13 års ålder. För patienter mellan 10 och 12 år finns det begränsad data, och säkerhet och effekt av Tecfidera för barn under 10 år har ännu inte fastställts.

 

Text: Biogen
Bild: iStock

Biogen-220811 september 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-03

 

 

Referenser:

1.     EMA. Tecfidera Assessment Report [Internet]. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/tecfidera-h-c-2601-ii-0073-epar-assessment-report-variation_en.pdf
2.     Alroughani R, Huppke P, Mazurkiewicz-Beldzinska M, Blaschek A, Valis M, Aaen G, et al. Delayed-Release Dimethyl Fumarate Safety and Efficacy in Pediatric Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Front Neurol. 2020;11:606418.
3.     Palace J, Robertson N. Modifying disability in progressive multiple sclerosis. The Lancet. 2014 Jun 28;383(9936):2189–91.
4.     Margoni M, Rinaldi F, Perini P, Gallo P. Therapy of Pediatric-Onset Multiple Sclerosis: State of the Art, Challenges, and Opportunities. Front Neurol. 2021;12:676095.
5.     Alroughani R, Das R, Penner N, Pultz J, Taylor C, Eraly S. Safety and Efficacy of Delayed-Release Dimethyl Fumarate in Pediatric Patients With Relapsing Multiple Sclerosis (FOCUS). Pediatr Neurol. 2018 Jun 1;83:19–24.
6.     Min J, Cohan S, Alvarez E, Sloane J, Phillips JT, van der Walt A, et al. Real-World Characterization of Dimethyl Fumarate-Related Gastrointestinal Events in Multiple Sclerosis: Management Strategies to Improve Persistence on Treatment and Patient Outcomes. Neurol Ther. 2019 Jun;8(1):109–19.
7.     Vermersch P, Scaramozza M, Levin S, Alroughani R, Deiva K, Pozzilli C, et al. Effect of Dimethyl Fumarate vs Interferon β-1a in Patients With Pediatric-Onset Multiple Sclerosis: The CONNECT Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022 Sep 1;5(9):e2230439.
8.     Tecfidera (dimetylfumarat) SPC 05/2022

 

Läs mer

Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer