Tidsbesparing och patientupplevelse vid byte från Tysabri™ (natalizumab) IV till SC

Resultat från enkätstudien ”Utvärdering av tidsåtgång och upplevelse av Tysabri (natalizumab) IV jämfört med Tysabri SC på sjukhus och inom primärvården enligt patienter med RRMS med Tysabribehandling och MS-sjuksköterskor”.

Sju svenska sjukhus har deltagit i en enkätstudie som har haft som syfte att kartlägga eventuella skillnader i tidsåtgång och upplevelse av behandling mellan Tysabri IV (intravenös) och Tysabri SC (subkutan) administrering. Fem av sjukhusen inkluderade patienter i den första delen, där byte från Tysabri IV till Tysabri SC utvärderades.

I den andra delen av studien utvärderades bytet från behandling på neurologkliniken på sjukhuset till en sjukvårdsenhet utanför specialistvården (exempelvis en vårdcentral inom primärvården). I denna del inkluderade fyra av de sju sjukhusen patienter. I både del ett och två, svarade sjuksköterskor och patienter på frågeformulär som ligger till grund för resultaten.

Resultat delstudie 1: Byte från IV till SC
I del ett var två av de fem sjukhusen länssjukhus, övriga tre var universitetssjukhus. Totalt deltog 83 patienter och 14 MS-sjuksköterskor (från fyra av de fem sjukhusen). Resultaten visade att majoriteten (66/82) av patienterna föredrog Tysabri SC och att det fanns en tidsbesparing där 73% (60/82) behövde vara borta från arbetet mindre än 2 timmar med Tysabri SC jämfört med 43% (36/83) med Tysabri IV på behandlingsdagarna. Enkätstudien är inte designad för att visa signifikans. Anledningar till att välja Tysabri SC var bland annat kortare tid på sjukhuset och upplevelsen av mindre stress. Majoriteten av patienterna (29/39) upplevde att de hade samma möjlighet att diskutera sin behandling med MS-sjuksköterskorna vid SC- som vid IV behandling.

Figur 1: Behandlings inverkan på närvaro på arbetet. Fråga i enkät: Hur lång tid behöver du vara borta från arbetet de dagar du får behandling? Studien ej designad för att visa signifikans.

Figur 2: Tidsåtgång behandling. Fråga i enkät: Hur lång är den totala tiden, från det att patienten anmäler att de har anlänt till behandlingsmottagningen till dess att de lämnar mottagningen? Studien ej designad för att visa signifikans.

 

Resultatet visar också en tidsvinst för MS-sjuksköterskorna vid en övergång från IV till SC. 86% (12/14) av MS-sjuksköterskorna uppgav behandlingstid 60-80 minuter för Tysabri IV respektive 93% (13/14) uppgav behandlingstid mindre än 5 minuter för Tysabri SC och där upplevdes tidsvinsten större på länssjukhusnivå. MS-Sjuksköterskorna uppgav också att bytet upplevdes som enkelt.

 

Resultat delstudie 2: Behandling utanför sjukhuset
I del två var alla fyra inkluderade sjukhusen länssjukhus. Där undersöktes behandlingsövergången av Tysabri SC från sjukhus till vårdgivare utanför sjukhuset. Totalt deltog 12 patienter och 8 MS-sjuksköterskor. Majoriteten av patienterna (9/12) upplevde en tidsvinst med att få SC behandling på vårdcentral jämfört med sjukhuset. 71% (5/7) av patienterna var borta mindre än 1h jämfört med 73% (60/82) av patienterna som behandlades på sjukhus var borta mindre än 2h från arbetet. 75% (9/12) föredrog att få behandlingen på vårdcentral jämfört med sjukhuset.

Figur 3: Upplevelse av tidsåtgång i samband med behandling. Studien ej designad för att visa signifikans

Anledningar till att patienterna föredrog SC behandling på vårdcentral var tidsvinsten och att inte behöva åka in till sjukhuset lika ofta. De flesta av patienterna upplevde samma trygghet att få behandling på vårdcentral som på sjukhuset. Vad gäller MS-sjuksköterskorna upplevde de oftast en tidsbesparing vid överflytt av Tysabri SC patienter till vårdcentral och att förfrågningar från personal på vårdcentralen kring SC behandling inte skedde ofta. Behandlingen upplevdes inte heller problematisk av personalen på vårdcentralen.

Sammanfattning
Resultaten i denna studie visar på en eventuell tidsvinst för både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med hur frågorna varit formulerade i studien.

 

 

Text: Irina Sjöblom
Bild: Privat bild, Irina Sjöblom och iStock

Biogen-225808 januari 2024
Senast uppdaterad: 2024-01-29

Enkätstudie: Utvärdering av tidsåtgång och upplevelse av Tysabri SC jämfört med Tysabri IV på Sjukhus och inom primärvården

Huvudprövare (PI): Neurolog Irina Sjöblom, Gävle länssjukhus

Deltagande kliniker:
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Kalmar sjukhus, Helsingborgs lasarett, Karlstad sjukhus

Tidsperiod: Enkätstudien genomfördes våren 2023.

Data presenterades i en poster på ECTRIMS 2023.

Referenser:

1.       Almroth A, et al. Patient preference and time allocation associated with switch from intravenous to subcutaneous route of administration of natalizumab in patients with relapsing remitting MS – a questionnaire study. Poster presented at ECTRIMS. October 11-13, 2023. Milan, Italy

 

Tysabri™ (natalizumab) Rx ATC kod: L04AG03
Koncentrat till infusionsvätska 300 mg EF, ej förmån. Förfylld spruta 150 mg F, inom förmån.
Baserad på SPC Tysabri IV SPC 05/2024 & SPC Tysabri SC 05/2024

Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT. Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden. Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunsuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML. Graviditet: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning: Amning ska avbrytas under behandling. Förfylld spruta ska administreras av sjukvårdspersonal.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-243769 juni 2024

Läs mer

Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer