LÄS MER

Vad är Fampyra?

Fampyra är ett läkemedel som används för att förbättra gångförmågan...

Fampyra är ett läkemedel som anävnds för att förbättra gångförmågan...
LÄS MER

Klinisk effekt

Effekt på gångförmågan

read-next-image
LÄS MER

Säkerhetsinformation

Kontraindikationer, varningar och försiktighet...

read-next-image
LÄS MER

Vanliga frågor

Vad är Fampyra och vad används det mot?

read-next-image

Fampyra®(fampridin) Rx F N07XX07 SPC 11/2019
Indikationer: Fampyra är inducerat för förbättring av gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7).
Dosering: Den rekommenderade dosen är en 10 mg-tablett två gånger dagligen, som tas med 12 timmars mellanrum (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen). Fampyra ska inte administreras oftare eller vid högre doser än rekommenderat. Tabletterna ska tas utan mat. Om ingen förbättring observeras ska Fampyra sättas ut.
Graviditet: Fampyra bör unvikas under graviditet.
Amning: Fampyra rekommenderas inte under amning.
Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med tidigare kramper i anamnesen eller som för närvarande har kramper. Patienter med lindrig, måttlig eller svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance <80 ml/min). Samtidig användning av Fampyra och läkemedel som hämmar den organiska katjontransportören 2 (OCT 2) till exempel cimetidin.
För ytterligare information om förpackningar, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris www.fass.se
Biogen-34717


Biogen-06449

Senast uppdaterad: 2019-12-16