Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Forskningen på Karolinska Institutet (KI) kring multipel skleros (MS) tog fart vid början av 1980-talet när professor Hans Link flyttade med sin forskargrupp från Linköping till KI och Huddinge sjukhus. Forskningen var framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller. Projekten var främst akademiskt finansierade, miljön livfull och forskare från hela världen lockades till KI för att doktorera. Så småningom spred sig MS-forskningen även till Karolinska sjukhuset sedan Tomas Olsson blivit professor där i molekylär medicin.

Fram till början av 1990-talet hade alla kliniska läkemedelsprövningar vid MS misslyckats att visa på en bromsande effekt och behandlingsmöjligheterna var i stort begränsade till symtomlindring och MS-vården var lågt prioriterad, i Sverige som i de flesta länder. Revolutionen inom behandlingen av MS inleddes i mitten av 90-talet när interferon beta visade sig kunna minska frekvensen av MS-skov med en tredjedel och därför godkändes som bromsmedicinering. Snart var tre varianter av interferon tillgängliga och dessutom glatirameracetat, som hade en annan verkningsmekanism. Behandlingsmöjligheterna innebar att den försummade MS-vården snabbt rustades upp och organiserades om: MS-sjuksköterskor anställdes, MS-team bildades, MS-register startades och MS-specialister enades om nationella behandlingsprinciper.

Många frågor kvarstod att besvara – inte minst vilka patienter som bäst hade nytta av de nya behandlingarna och vilken den långsiktiga betydelsen av bromsmedicinerna var. Det blev snart uppenbart att MS-vården, MS-forskarna och läkemedelsföretagen hade gemensamma behov av att fylla kunskapsluckor, att utbilda vårdens företrädare, öka kapacitet och kvalitet i MS-vården som dessutom behövdes för att delta i kliniska prövningar. Allt fler samarbeten inleddes mellan forskande MS-kliniker och läkemedelsföretagen i fältet. 

 

 

Samarbete inleds med MS-forskning på KI

Biogen blev genom Avonex (interferon beta 1a) som gavs intramuskulärt en gång i veckan, ett av de företag som inledde samarbeten med MS- forskningen i Sverige och på KI . Ett tidigt exempel på detta blev stödet till STOP-MS-projektet som innebar att alla nya MS-patienter i Stockholm skulle följas upp på ett strukturerat sätt med regelbundna besök dokumenterade i Svenska MS-registret, kliniska skattningar, magnetkameraundersökningar parallellt med skapandet av en biobank och undersökning av immunologiska parametrar. Under de första åren efter starten 2001 fick projektet stöd av flera av företagen i MS-fältet men Biogen var mest uthålligt och stödde projektet under en tioårsperiod.

Med interferon beta-preparat finns en risk att patienterna utvecklar neutraliserande antikroppar (NAbs) och därmed potentiellt tappar effekten av behandlingen. Biogen stöttade under 2003 etablerandet av NAb-lab vid KI som för första gången gjorde sådan testning tillgänglig i Sverige. Snart blev testning av NAbs avgiftsfinansierad och dessutom rutin i Sverige vilket innebar att många svenska MS-patienter slapp att erhålla en verkningslös behandling. En omfattande forskning bedrevs inom Nab-lab och resulterade i ett 30-tal artiklar och flera doktorsavhandlingar.

Första högeffektiva bromsmedicinen

Biogen utvecklade med natalizumab den första högeffektiva bromsmedicineringen mot MS, ett alternativ för de patienter med en så aktiv MS-sjukdom att första generationens bromsmediciner, dvs interferon beta och glatirameracetat, inte räckte för att hålla skoven borta.

En risk med natalizumab visade sig snart vara att somliga patienter utvecklade progressiv multifokal encefalopati (PML), en livshotande hjärninfektion med JC-virus. Samtidigt fanns för natalizumab en viss risk för antikroppsorsakad terapiresistens som motiverade testning på NAb-lab. Slutligen fanns kvarstående frågor om hur den nya medicinen bäst borde användas. Biogen inledde därför tidigt ett samarbete med KI, det s.k. IMSE-projektet, för immunomodulation and MS epidemiology, där natalizumabbehandlade patienter följdes upp strukturerat ungefär som inom STOPMS-projektet, dvs även med biobankning av blodprover.

IMSE-projektet förebild för uppföljning av MS-behandling

Till IMSE-projektet knöts en koordinatorsfunktion som kunde stötta klinikerna och kvalitetssäkra datainsamlingen. Det visade sig snart att IMSE fick en hög anslutningsgrad och att över 90 % av landets natalizumab-behandlade patienter följdes upp på detta sätt. IMSE fick stor betydelse som förebild för uppföljning av MS-behandling både nationellt och internationellt och dess biobank bidrog väsentligt när Biogen utarbetade en strategi för att via regelbunden testning för JC-virus-antikroppar kraftfullt minska risken för PML. Natalizumab kunde tack vare denna procedur fortsätta att erbjudas många MS-patienter.

 I Sverige blev snart alla nya godkända MS-läkemedel föremål för egna IMSE-projekt. För Biogens del har det också gällt Plegridy (peginteferon beta-1a) och Tecfidera (dimetylfumarat) där Biogen stöttat KI att tillhandahålla en strukturerad uppföljning. I retur har Biogen fått halvårsvisa rapporter över användning, effekt och biverkningar och en rad vetenskapliga artiklar har publicerats i samarbete.

Svenska MS-registret - ett av världens ledande register

Svenska MS-registret startade år 2000 och dess gränssnitt har gradvis utvecklats till ett kliniskt verktyg som lockar MS-klinikerna till strukturerad dokumentation av vården som därigenom kan utvärderas och kvalitetssäkras. Projekt som STOP-MS och IMSE har inneburit att registrets innehåll gradvis blivit allt bättre och arbetssättet har fått spridning till att omfatta även patienter utanför dessa projekt. MS-registret har på så vis blivit ett av världens ledande MS-register med 85 % av landets MS-patienter inkluderade, och dess data har legat till grund för snart 300 vetenskapliga artiklar. Flera läkemedelsföretag har därför vänt sig till svenska MS-forskare för att med hjälp av registerdata kunna fylla kunskapsluckor och fördjupa förståelsen av MS som sjukdom och hur den bäst behandlas.

Ytterligare två långsiktiga samarbeten med KI

Biogen har sedan ett årtionde samarbetat med KI i två ytterligare långsiktiga projekt. Det ena har fokuserat på MS-sjukdomens naturalförlopp, identifierat vilka faktorer som påverkar allvarlighetsgraden och byggt modeller för att mäta denna och för att predicera långsiktigt utfall. För närvarande avslutas ett projekt som visat hur vårdkvalitetsmarkörer faktiskt korrelerar med hur det på gruppnivå går på lång sikt för en kliniks patienter.

I ett långvarigt samarbete med stöd av Biogen har forskare på KI i ett stort antal arbeten kartlagt socioekonomiska konsekvenser av MS på både individuell och nationell nivå och visat att behandling kan minska dessa konsekvenser. I detta arbete har MS-registret länkats till andra nationella databaser från Statistiska Centralbyrån, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, med flera. Tillsammans utgör dessa en resurs för forskning som är unik för Sverige och hittills har över 40 artiklar publicerats.

”The BigMS Data Network”

Ett enskilt MS-register räcker ibland inte till för att dess informationsmängd ska kunna besvara en fråga. Biogen har sedan 10 år varit ledande bland läkemedelsföretagen i att stötta etablerandet av det internationella registernätverket ”The BigMS Data Network” (BMSD). BigMS Data koordineras av forskare på KI och stöds nu av sex läkemedelsföretag i MS-fältet. Förutom att utföra forskning med hjälp av de gemensamma resurserna inriktas arbetet inom BigMS Data på att etablera dessa register som en godkänd källa av data till projekt som ska ligga till grund för myndighetsbeslut om MS-läkemedel. Biogens roll är drivande och har bidragit till ett nära samarbete inte bara mellan deltagande register utan även mellan konkurrerande läkemedelsföretag med den gemensamma målsättningen att kunna använda registerdata i dessa sammanhang, en utveckling som är viktig inom det medicinska fältet i stort.

Sedan 2018 finns mellan KI och Biogen ett paraplyavtal som reglerar villkoren och formerna för fortsatt samarbete. Hittills har detta utnyttjats för MS-relaterade projekt men förhoppningen är att även projekt inom andra terapiområden ska kunna dra nytta av fortsatt samarbete när avtalet löper ut under 2023 och behöver förnyas.

Resultat av samarbete

Samarbetet mellan Biogen och KIs MS-forskare har varit omfattande sedan över 20 år och lett till en betydande forskningsverksamhet och är ett utmärkt exempel på när såväl akademi som industri drar nytta av forskning inom gemensamma intresseområden. KIs MS-forskning är idag internationellt ledande och resurser från samarbeten med Biogen och andra företag i branschen har varit viktiga för denna utveckling. Mycket av det vi idag vet om MS-sjukdomen och dess behandling hade, om detta samarbete inte funnits, ännu varit okänt.

Text: Professor Jan Hillert
Huvudbild: iStock
Porträtt bild: Privat, Jan Hillert

Biogen-218469 augusti 2023
Senast uppdaterad: 2023-09-19

Läs mer

Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Se film
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
TOP 10-years realworld data

Long-term safety and effectivness of natalizumab treatment in clinical practice: 10-years of real-world data from the Tysabri observational program (TOP) Journal of neurology

Se film
Material för dig som är sjuksköterska och arbetar med Tysabri

Detta material handlar om Tysabri iv (intravenös infusion) Materialet är utvecklat tillsammans med sjuksköterska Annelie Andersson, neurologmottagningen Vrinnevisjukhuset Norrköping.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
StratifyJCV™ tester och Tysabri™ från en global kohort

Biogen presenterade en poster vid ECTRIMS 2022 i Amsterdam om JCV-Stratify och Tysabri™ (natalizumab).

Se film
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
Ectrims 2020 - JCV-negativa patienter står kvar länge på natalizumab

Anders Berglund, PhD, Biogen, berättar om en poster som presenterades på ECTRIMS 2020 med data från svenska IMSE-1.

Se film
Making an informed decision – StratifyJCV™

I denna korta film kan du ta del av information om det validerade testet Stratify JCV™.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Tysabri™ (natalizumab)

Tysabri är en humaniserad monoklonal antikropp.

Läs mer
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder

I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Instruktionsfilm för patienter som får Avonex™ (interferon beta-1a) Pen.

En instruktionsfilm att titta på tillsammans med patienten som på ett pedagogiskt sätt visar hur man själv kan ta sin Avonex™ Pen.

Se film
Instruktionsfilm för patienter som får Plegridy™ (peginteferon beta-1a) Pen.

En instruktionsfilm att titta på tillsammans med patienten som på ett pedagogiskt sätt visar hur man själv kan ta sin Plegridy™ Pen.

Se film
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer