Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Följsamhet (adherence), alltså i vilken utsträckning patienten tar sin ordinerade behandling, är en avgörande faktor för att en MS-behandling ska få en god effekt (1,2). MS-patienter som är följsamma till sin behandling har en minskad risk för skov och en högre livskvalité än de som inte följer sin ordination (2). En följsam patient sparar också på samhällets hälso- och sjukvårdsresurser i och med att patienten exempelvis besöker sjukhuset eller akutavdelningen färre gånger. (1,2)


Studier på följsamhet inom MS-behandling har visat att biverkningar och glömska ofta är anledningar till låg följsamhet till den ordinerade behandlingen (3). Men vad vet vi om orsakerna och konsekvenserna av följsamhet inom svensk MS-vård? För att få en bättre insikt i denna fråga har Biogen under våren 2023 utfört en undersökning, baserat på intervjuer med svensk hälso- och sjukvårdspersonal (4). Fem personer från hälso- och sjukvården som arbetar med MS patienter intervjuades utifrån en standardiserad frågemall på temat följsamhet till orala behandlingar. När dessa resultat hade samlats in, analyserades också sociala medier, för att se om de anledningar som hälso- och sjukvårdspersonal givit till en bristande följsamhet också kunde styrkas av patientuttalanden genom den kanalen.


Betydelsen av information om MS-sjukdomen
Resultat från de intervjuer Biogen genomförde med hälso- och sjukvården stämmer överens med litteraturen om att biverkningar och glömska är anledningar till låg följsamhet till behandling. Det som också framkommit är att patientens kunskap om sjukdomens allvarlighetsgrad, speciellt i början av behandling, är en bidragande orsak (4). Det som framkom i intervjuerna var att för att skapa goda förutsättningar för god följsamhet är om det viktigt med adekvat information om sjukdomen och behandlingsförväntningar men också eventuella konsekvenser av att inte ta sin medicin (4). Behandlingsstart ansågs som en viktig tidpunkt för denna sorts information, då det ofta tar tid innan behandling får god effekt, och patienten märker någon skillnad i sitt tillstånd.


Andra strategier för ökad följsamhet
I situationer där patienten har låg följsamhet till sin behandling, finns det flera strategier som svensk sjukvård kan använda för att skapa goda förutsättningar. En tydlig kommunikation med patienten ses som en avgörande faktor av alla som deltog i intervjuerna (4).  Patienten måste förstå både sjukdomens allvarlighet och vikten av en läkemedelsbehandling för att ha goda möjligheter att vara följsam till sin behandling. Förutom en klar kommunikation underströks också vissa konkreta strategier för att öka chanserna till att patienten följer sin behandling; till exempel kostråd för att hantera biverkningarna, påminnelsetjänster och administrering av acetylsalicylsyra eller annan behandling för att minska biverkningar (4). Tyvärr leder en bristande följsamhet ofta till flera skov och snabbare sjukdomsutveckling, vilket innebär att läkare ofta får flytta över patienten till andra läkemedelsgrupper.

Det som identifierades från intervjuer med hälso- och sjukvården har också stärkts efter fynd som identifierats från online källor, så som sociala medier, där patienter delar med sig om sin behandling till andra. 38% av de analyserade online-diskussionerna diskuterade tips och strategier för att minska biverkningar, till exempel genom att ändra sin kost (4). Detta visar på en gemensam fundering hos patienter när det gäller biverkningar vid oral MS-behandling. Enbart 12% av online diskussionerna markerade glömskhet som en bidragande faktor till att en behandling inte följs (4).


Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis har denna undersökning visat på att patienter som upplever biverkningar har flera problem med följsamhet än de som bättre tolererar läkemedelsbehandling (4). När patienter inte är följsamma till sin behandling finns det en högre risk för att sjukdomsförloppet påskyndas och patienten upplever flera skov, och detta kan leda till en sämre livskvalité. När behandling inleds verkar det också vara viktigt med en tydlig kommunikation mellan patient och läkare vad det gäller sjukdomens allvarlighetsgrad och vikten av behandling. Konsekvenserna av att en patient inte är följsam leder till högre resurskrav, och därmed en högre kostnad för samhället (2). Dessa fynd sammanfattas i bilden nedan:
 


Bild 1
: Summering av fynd från kvalitativa undersökningen; följsamhet till oral-MS-behandling inom svensk sjukvård.

Hur ska man tolka resultaten från undersökningen i relation till behandling med ett specifikt MS-läkemedel? Ett exempel är oral fumaratbehandling. Den vanligaste biverkningen hos Tecfidera (dimetylfumarat) patienter är gastrointestinala besvär (5). Dessa besvär är också den vanligaste anledningen till att behandling med Tecfidera avbryts (5). Resultaten från undersökningen understryker vikten av att minska biverkningar hos dessa patienter, och därmed ge goda förutsättningar för att patienten är följsam till sin orala fumaratbehandling (4). En patient som lider av känslig mage innan eller under behandling kan därför i första hand erbjudas Vumerity(diroximelfumarat), ett fumaratläkemedel med färre gastroinstestinala biverkningar än Tecfidera (6). Utfallet i intervjuerna styrker också användningen av alternativa strategier för att öka tolerabiliteten och minska biverkningar oavsett vilken fumaratbehandling som inleds. Läkaren kan till exempel ordinera en tillfällig dosreduktion, titrera behandlingen inledningsvis eller behandla med acetylsalicylsyra under kort tid (7).  

 

Text: Biogen
Bild: iStock

Biogen-221776 oktober 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-18

 

 

Referenser:

1.   Pardo G, Pineda ED, Ng CD, Sheinson D, Bonine NG. The Association Between Persistence and Adherence to Disease-Modifying Therapies and Healthcare Resource Utilization and Costs in Patients With Multiple Sclerosis. J Health Econ Outcomes Res. 2022;9(1):111–6.

2.   Burks J, Marshall TS, Ye X. Adherence to disease-modifying therapies and its impact on relapse, health resource utilization, and costs among patients with multiple sclerosis. Clin Outcomes Res CEOR. 2017;9:251–60.

3.   Unni EJ, Sternbach N, Goren A. Using the Medication Adherence Reasons Scale (MAR-Scale) to identify the reasons for non-adherence across multiple disease conditions. Patient Prefer Adherence. 2019 Jun 28;13:993–1004.

4.   Biogen data on file (Undersökning - genomförd av Biogen våren 2023).

5.   Tecfidera (dimetylfumarat) SPC

6.   Naismith RT, Wundes A, Ziemssen T, Jasinska E, Freedman MS, Lembo AJ, et al. Diroximel Fumarate Demonstrates an Improved Gastrointestinal Tolerability Profile Compared with Dimethyl Fumarate in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: Results from the Randomized, Double-Blind, Phase III EVOLVE-MS-2 Study. CNS Drugs. 2020 Feb;34(2):185–96.

7.   Vumerity (diroximelfumarat) SPC
 


Tecfidera™ (dimetylfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX07
Enterokapsel 120/240 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 03/2024.

Indikation: Vuxna och pediatriska patienter från 13 års ålder med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Tecfidera under graviditet. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-19321 april 2024

 

Vumerity™ (diroximelfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX09
Enterokapsel 231 mg. F, inom förmån
Baserad på SPC 01/2024. 

Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Överkänslighet mot andra fumarsyraestrar. Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Vumerity efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan. 

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-144645 februari 2024

Läs mer

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer