Plegridy® (peginterferon beta-1a) biverkningar

Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna vid behandling med Plegridy är reaktioner vid injektionsstället och influensaliknande symtom1.

Titrering av Plegridy vid behandlingsstart har visat sig lindra svårighetsgraden och uppkomsten av dessa symtom1.

47 % av de patienter som fick Plegridy hade influensaliknande sjukdom. Incidensen av influensaliknande symtom var högst i början av behandlingen och sjönk i allmänhet under de första 6 månaderna1.

Av de patienter som rapporterade influensaliknande symtom angav 90 % att symtomen var av lindrig eller måttlig allvarlighetsgrad. Inga betraktades som allvarliga1.

Färre än 1 % av patienterna som fick Plegridy under den placebokontrollerade fasen av ADVANCE-studien avbröt behandlingen på grund av influensaliknande symtom1.

Reaktioner vid injektionsstället rapporterades av 66 % av de patienter som fick Plegridy. Erytem vid injektionsstället var den vanligaste rapporterade reaktionen vid injektionsstället1.

Patienterna kan utveckla antikroppar mot Plegridy. Data från patienter som behandlats med Plegridy i 2 år, tyder på att mindre än 1 % (5/715) utvecklade kvarstående neutraliserande antikroppar mot interferon beta-1a-delen av peginterferon beta-1a. Neutraliserande antikroppar kan minska den kliniska effekten1.

 

FASS

För mer info om Plegridy® (peginterferon beta-1a), FASS.se

 

 

Läs mer:


Läs mer

Praktiska råd

Administering av Plegridy Pen.

Plegridy® (peginterferon beta-1a) praktiska råd

PLEGRIDY® Rx F (peginterferon beta-1a) L03AB13 SPC 09/2019
Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS.
Dosering: Den rekommenderade dosen för behandling är 125 µg (0,5 ml lösning) injicerat subkutant varannan vecka.
Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Plegridy kan användas under amning.
Biverkningar: De vanligaste biverkningarna är reaktioner vid injektionsstället och influensaliknande symtom.
Förpackningar: Lösning i förfylld injektionspenna. Startpack (63 µg / 94 µg) och underhållsdos 125 µg.
För mer information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-11571


Biogen-05109

 

Senast uppdaterad: 2019-10-18