Biverkningsprofil


De vanligaste biverkningarna vid behandling med Plegridy™ (peginterferon beta-1a) är reaktioner vid injektionsstället och influensaliknande symtom. (1)

Titrering av Plegridy vid behandlingsstart har visat sig lindra svårighetsgraden och uppkomsten av dessa symtom. (1)

47 % av de patienter som fick Plegridy hade influensaliknande symtom. Incidensen av influensaliknande symtom var högst i början av behandlingen och sjönk i allmänhet under de första 6 månaderna. (1)

Av de patienter som rapporterade influensaliknande symtom angav 90 % att symtomen var av lindrig eller måttlig allvarlighetsgrad. Inga betraktades som allvarliga. (1)

Färre än 1 % av patienterna som fick Plegridy under den placebokontrollerade fasen av ADVANCE-studien avbröt behandlingen på grund av influensaliknande symtom. (1)

Reaktioner vid injektionsstället rapporterades av 66 % av de patienter som fick Plegridy. Erytem vid injektionsstället var den vanligaste rapporterade reaktionen vid injektionsstället. (1)

Patienterna kan utveckla antikroppar mot Plegridy. Data från patienter som behandlats med Plegridy i 2 år, tyder på att mindre än 1 % (5/715) utvecklade kvarstående neutraliserande antikroppar mot interferon beta-1a-delen av peginterferon beta-1a. Neutraliserande antikroppar kan minska den kliniska effekten. (1)
 

FASS

För mer info om Plegridy™ (peginterferon beta-1a), Plegridy SPC


Biogen-94972 september 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-02

 

Referenser:
1. Plegridy SPC


Plegridy™ (peginterferon beta-1a) Rx, ATC-kod: L03AB13
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 63/ 94 mikrogram (startpack) 125 mikrogram (underhållsdos). F inom förmån.
Baserad på SPC 03/2023 

Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS. Kontraindikationer: Överkänslighet mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller peginterferon eller mot något hjälpämne. Patienter med pågående svår depression och/eller självmordstankar. Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat. Amning: Plegridy kan användas under amning.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-11571 september 2023

Läs mer

Praktiska råd

Administering av Plegridy Pen.

Läs mer