Praktiska råd


Administreringssätt

Plegridy™ (peginterferon beta-1a) ges som subkutan injektion varannan vecka. (1)

Plegridy™ (peginterferon beta-1a) Pen är en utvecklad penna för engångsbruk som ska göra behandlingen mer bekväm för patienten. Injektionsstället ska varieras från gång till gång för att minska hudreaktioner. (1)

Pennan är förfylld och färdig att använda. Dosen ges genom att följa instruktionen och trycka injektionspennan mot injektionsstället/huden. (1)
 

Plegridy™ (peginterferon beta-1a) levereras i två olika förpackningar. En för dostitrering vid behandlingsstart. Den här förpackningen innehåller två pennor: en med 63 µg och en med 94 µg. Standardförpackningen för underhållsbehandling innehåller två pennor med 125 µg vardera. (1)

Plegridy™ (peginterferon beta-1a) Pen ska förvaras i kylskåp. (1)

FASS

För mer info om Plegridy™ (peginterferon beta-1a), se Plegridy SPC
Biogen-94972 september 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-02

 

Biogen-71551 september 2022 

Referenser:
1. Plegridy SPC


Plegridy™ (peginterferon beta-1a) Rx, ATC-kod: L03AB13
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 63/ 94 mikrogram (startpack) 125 mikrogram (underhållsdos). F inom förmån.
Baserad på SPC 03/2023 

Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS. Kontraindikationer: Överkänslighet mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller peginterferon eller mot något hjälpämne. Patienter med pågående svår depression och/eller självmordstankar. Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat. Amning: Plegridy kan användas under amning.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-11571 september 2023

Läs mer

Frågor och svar

Vad är Plegridy?

Läs mer