Praktiska råd Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion


Tysabri™ (natalizumab) är en humaniserad monoklonal antikropp som finns i två beredningsformer, intravenös infusion och subkutan injektion. Här nedan följer summerande information om Tysabri subkutan injektion.


Läs noggrant igenom den medföljande bipacksedeln innan behandling och använd aseptisk teknik vid injektion.

 

Dosering och administreringssätt.

Behandling ska initieras och kontinuerligt övervägas av specialistläkare. Administrering av Tysabri SC ska ske av sjukvårdspersonal och patienten måste övervakas för tidiga tecken och symtom på progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).

Alla patienter som behandlas med Tysabri ska få ett Patientinformationskort som innehåller information om riskerna med läkemedlet.

 

Dosering

Den rekommenderade dosen för subkutan administrering är 300 mg var fjärde vecka. Då varje förfylld spruta innehåller 150 mg natalizumab ska två förfyllda sprutor administreras till patienten. Injektionerna ska administreras den ena efter den andra, utan betydande dröjsmål. Den andra injektionen ska administreras inte senare än 30 minuter efter den första injektionen.

Ställen för subkutan injektion är lår, buk eller bakre del av överarmen. Injektionen ska inte ges på ett område av kroppen där huden på något sätt är irriterad, röd, det finns ett blåmärke, en infektion eller ett ärr. Den andra injektionen ska ges mer än 3 cm från det första injektionsstället.

Övervakning Tysabri SC

För de första 6 doserna ska patienterna övervakas under de subkutana injektionerna och 1 timme efter för tecken och symtom på injektionsreaktioner, inklusive överkänslighet. Efter detta kan 1-timmes observationstiden efter injektion minskas eller slopas i enlighet med kliniskt övervägande om patienterna inte har fått några reaktioner.

 

Förvaring

Tysabri ska försvaras i kylskåp (2-8°C) i ytterkartongen och skyddas från ljus. Låt Tysabri anta rumstemperatur innan injektion.

Tysabri kan förvaras i originalförpackningen vid rumstemperatur (under 25 °C) i upp till 24 timmar. De förfyllda sprutorna får inte sättas tillbaka i kylskåp. Använd inte externa värmekällor såsom varmt vatten för att värma upp de förfyllda sprutorna. Tysabri får inte frysas.

 

Injektion med Tysabri SC – Steg för steg

För mer utförlig instruktion se bipacksedeln som du hittar på fass.se.

 

Administrering av Tysabri subkutan injektion ska ske av sjukvårdspersonal.

1. Låt Tysabri få rumstemperatur (upp till 25 °C) innan injektion ges. Rekommenderad uppvärmningstid är 30 minuter.

2. Ta ut båda sprutorna från brickan. Kontrollera att läkemedlet i de båda förfyllda sprutorna är färglöst till svagt gult, lätt opalskimrande till opalskimrande och utan synliga partiklar. Du kan se luftbubblor i displayfönstret. Detta är normalt och påverkar inte dosen.

3. En fullständig dos motsvarar två sprutor som ges i följd och inom 30 minuter efter varandra.

4. Använd aseptisk teknik (ren och steril) och en plan arbetsyta under injektionen.

5. Välj det första subkutana injektionsstället på låret, buken eller baksidan av överarmen.

6. Ge den första injektionen.

·  Välj injektionsstället och torka av huden med en spritsudd.

·  Låt injektionsstället torka innan du injicerar.

·  Rör inte och blås inte på detta område innan du ger injektionen.

·  Ta bort nålhylsan.

·  Ta ett tag runt det rengjorda injektionsstället för att skapa en lätt utbuktning.

·  Håll den förfyllda sprutan i 45 till 90 graders vinkel mot injektionsstället. För snabbt in nålen rakt in i huden tills nålen är helt inne i huden. 

 

7. Tryck långsamt in kolven i en jämn rörelse tills sprutan är helt tom. Dra inte tillbaka kolven. 

8. Kontrollera att sprutan är helt tom innan du drar tillbaka sprutan. Om du ser något blod, tryck med en bomullstuss eller gasbinda på injektionsstället. Gnugga inte huden efter injektionen. När du tar bort sprutan från injektionsstället, släpp kolven medan du drar nålen rakt ut. När du släpper kolven täcker nålskyddet den exponerade nålen. 

9. Administrera injektionerna efter varandra utan större fördröjning. Om den andra injektionen inte kan ges omedelbart efter den första injektionen ska den andra injektionen ges senast 30 minuter efter den första injektionen. Den andra injektionen ska ges minst 3 cm från det första injektionsstället.


FASS
För mer information om Tysabri subkutan beredningsform, se fass.se

SC: Subkutan


Biogen-101296 augusti 2023
Senast uppdaterad: 2023-09-12

 

 

Referenser:
1. Tysabri SPC


Biogen-113393 juni 2023Tysabri™ (natalizumab) Rx ATC kod: L04AG03
Koncentrat till infusionsvätska 300 mg EF, ej förmån. Förfylld spruta 150 mg F, inom förmån.
Baserad på SPC Tysabri IV SPC 12/2023 & SPC Tysabri SC 01/2024

Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT. Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden. Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunsuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML. Graviditet: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning: Amning ska avbrytas under behandling. 
Förfylld spruta ska administreras av sjukvårdspersonal.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-31823 mars 2024

Läs mer

Praktiska råd - Intravenös infusion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Frågor och svar

Frågor och svar om Tysabri.

Läs mer