Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Vumerity™ (diroximelfumarat)


 

Graviditet

Vumerity ska endast användas under graviditeten då tillståndet kräver att det är absolut nödvändigt om den möjliga nyttan uppväger den möjliga risken för fostret.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av Vumerity hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat på reproduktionstoxikologiska effekter. Vumerity rekommenderas därför inte under graviditeten eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. 


 


 

Amning

Det är okänt om Vumerity eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste därför fattas om man ska avbryta behandling med Vumerity efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.  


 


 

Fertilitet

Det finns ingen data om effeken av Vumerity (diroximelfumarat) på human fertilitet, men data från djurstudier med Vumerity visade ingen nedsatt fertilitet.

 

Biogen-210323 januari 2024
Senast uppdaterad: 2024-01-29

Referenser:
1. Vumerity SPC

 

Vumerity™ (diroximelfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX09
Enterokapsel 231 mg. F, inom förmån 
Baserad på SPC 08/2023.  
Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Överkänslighet mot andra fumarsyraestrar. Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Vumerity efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.  

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-144645 september 2023

Läs mer

Verkningsmekanism

Exponering för den aktiva metaboliten MMF efter oral administrering av Vumerity och Tecfidera är bioekvivalent.

Läs mer
Biverkning- och tolerabilitetsprofil

Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet av Vumerity jämfört med Tecfidera.

Läs mer
Effekt

Effekt- och säkerhetsprofil förväntas vara likvärdig mellan Vumerity och Tecfidera i och med dess bioekvivalens.

Läs mer
Praktiska råd

Vumerity administreras oralt. Vumerity kommer i en burk innehållande 120 kapslar.

Läs mer