Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper. Behandlingen påverkar immunförsvaret och sänker antalet lymfocyter med risk att utveckla lymfopeni. Lymfocyttal ska därför regelbundet följas under behandling (1).

Vumerity är en tablettbehandling för skovvis förlöpande MS som lanserades under våren 2022 i Sverige och är bioekvivalent med Tecfidera som använts av över 530 000 patienter världen över. Vumerity (diroxelfumarat, DRF) och Tecfidera (dimetylfumarat, DMF) metaboliseras till samma aktiva metabolit, monometylfumarat (MMF). Då farmakokinetisk bioekvivalens har påvisats, förväntas Vumerity ge en likvärdig effekt och säkerhetsprofil jämfört med DMF (1). Vid EMAs godkännande har därför effektstudier för DMF använts för att bedöma effekt och säkerhet för Vumerity (2).   

Lymfopeni och fumaratbehandling

I fas-3 studier av MS-patienter (DEFINE, CONFIRM och ENDORSE) sjönk de genomsnittliga lymfocyttalen vid behandling med DMF i genomsnitt cirka 30 % av deras baslinjevärde under det första året med en påföljande platå (1). Enhetligt resultat sågs i EVOLVE-MS-1-studien* (3) för Vumerity med ett genomsnittsvärde på 29 % det första året som sedan stabiliserades (Fig.1) (4). Av 1045 patienter med uppmätt ALC, hade 42,4 % (n=443) lymfocyttal under LLN (< 0,91 x 109/l) rapporterad som måttlig lymfopeni (ALC < 0,8 – 0,5 x 109/l) för 22,6 % (n=236) av patienterna och pågick ≥ 6 månader hos 13,7 % (n=143).

Svår lymfopeni (ALC < 0,5 x 109/l) sågs hos 8,9 % (n=93) av patienterna och pågick inte längre än 6 månader för någon. Incidensen av lymfopeni och minskat lymfocyttal var högst mellan 3 och 6 månader och mellan 12 och 18 månaders behandling (4,1 % respektive 4,3 %) och medelduration (SD) för lymfopeni och minskat lymfocyttal var 169,7 (176,00) respektive 170,4 (296,26) dagar (2, 5).


I interimsanalysen från september 2020 av EVOLVE-MS-1 med 1057 patienter (mediantid för behandling med DRF: 2,0 (0,0-2,1 år)) rapporterades lymfopeni som behandlingsrelaterad biverkan hos 11,2 % av patienterna och ledde till utsättning hos 1,3 % av patienterna. Det observerades inga allvarliga fall av lymfopeni eller minskat lymfocyttal.  Opportunistiska infektioner rapporterades hos 0,6 % av patienterna där inga var allvarliga eller relaterade till lymfopeni. Allvarliga infektioner rapporterades i 0,9 % av patienterna där inga var relaterade till svår långvarig lymfopeni (2, 3). Även detta resultat är i linje med tidigare DMF studier (1).

Monitorering av lymfocyttal innan och under behandlingen (1)

Patienter som behandlas med Vumerity kan utveckla lymfopeni. På grund av ökad risk för progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) ska därför lymfocyttalet följas regelbundet under behandling. Om lymfocyttalet är lägre än det normala intervallet ska en grundlig bedömning av möjliga orsaker göras innan behandlingen inleds.

  • Behandling ska inte inledas hos patienter med svår lymfopeni (lymfocyttal <0,5 x 109/l).
  • Behandlingen ska sättas ut hos patienter med långvarig svår lymfopeni (lymfocyttal <0,5 x 109/l) som pågår i mer än 6 månader.
  • Hos patienter med konstant måttligt minskat antal lymfocyter (≥ 0,5 till <0,8 x109/l) under mer än 6 månader ska nyttan/risken med behandlingen omprövas.
  • Hos patienter med lymfocyttal under den lägsta gränsen för normalvärde (LLN) rekommenderas regelbundna kontroller av absolut antal lymfocyter (ALC). Lymfocyttalen ska följas fram till återhämtning. Vid återhämtning och i frånvaro av andra behandlingsalternativ ska besluten om huruvida behandlingen efter behandlingsavbrott med Vumerity ska återupptas eller inte baseras på klinisk bedömning.

    Ytterligare faktorer som kan bidra till en ökad risk för PML vid lymfopeni är:

  • Vumerity-behandlingens varaktighet. Fall av PML har uppkommit efter cirka 1 till 5 års dimetylfumaratbehandling, även om det exakta sambandet är okänt
  • Signifikant minskat antal CD4+ T- och särskilt CD8+ T celler, vilka har en avgörande roll för immunförsvaret och
  • Tidigare immunhämmande eller immunmodulerande behandling

*En öppen enarmad fas-3 studie där effekt och säkerhet studerades för Vumerity. Totalt inkluderades 1057 vuxna RRMS patienter med aktiv sjukdom i 96 veckor.

Text: Biogen
Figur: Anpassad av Biogen efter referens 4.

Biogen-180740 september 2022
Senast uppdaterad: 2022-10-17

 

Referenser

1. Vumerity  SPC, 03/2022
2. European Medicines Agency: EMA/CHMP/555028/2021 - Vumerity assessment report, https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vumerity-epar-public-assessment-report_en.pdf, September 2021.   
3. Wray S, Singer B, Drulovic J, et al. Diroximel Fumarate in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: Interim Safety and Efficacy Results from the Phase 3 EVOLVE-MS-1 Study. Presented at: 37th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS); October 13-15, 2021; Virtual
4. Wray S, Singer B, Drulovic J, et al. Interim Safety and Efficacy Outcomes in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Who Received Diroximel Fumarate for Up to 2 Year. Presented at: American Academy of Neurology; April 17th -  22nd, 2021.; Virtual.
5. Naismith RT, Wolinsky JS, Wundes A, et al. Diroximel fumarate (DRF) in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: Interim safety and efficacy results from the phase 3 EVOLVE-MS-1 study. Mult Scler. 2020;26(13):1729-1739

Läs mer

Biverkning- och tolerabilitetsprofil

Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet av Vumerity jämfört med Tecfidera.

Läs mer
Verkningsmekanism

Exponering för den aktiva metaboliten MMF efter oral administrering av Vumerity och Tecfidera är bioekvivalent.

Läs mer
Praktiska råd

Vumerity administreras oralt. Vumerity kommer i en burk innehållande 120 kapslar.

Läs mer
Effekt

Effekt- och säkerhetsprofil förväntas vara likvärdig mellan Vumerity och Tecfidera i och med dess bioekvivalens.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Vumerity.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer