Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet


Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS. Följsamhet är därför en viktig riskfaktor vid behandling av MS som inte bör förbises då det kan få både ekonomiska och stora konsekvenser för patienten (1-2). Det är många faktorer som påverkar patienters följsamhet till behandling där tolerabilitet är av stor vikt. Vid behandling av MS med DMF är det ofta gastrointestinala (GI) biverkningar som är orsaken till låg följsamhet (3-5).

Vumerity™ (diroximelfumarat), (DRF) är ett oralt fumaratläkemedel för vuxna patienter med skovvis förlöpande MS som godkändes 2021 av EU (6,7). Läkemedlet metaboliseras till samma aktiva metabolit som Tecfidera (dimetylfumarat, DMF), monometylfumarat (MMF) men DRF har en mer distinkt kemisk struktur, högre molekylvikt och ger en lägre koncentration metanol (Fig. 1) jämfört med DMF, något som tros påverka den gastrointestinala tolerabiliteten (8).

 

Fig. 1 Fumaric acid ester metabolism

 

Farmakokinetisk bedömning har visat att exponeringen för MMF efter oral administrering av 462 mg Vumerity, DRF och 240 mg DMF hos vuxna är bioekvivalent (1).

 

EVOLVE-MS-2 – jämförelse av gastrointestinal tolerabilitet mellan DRF och DMF (10)

Den gastrointestinala tolerabiliteten för DRF utvärderades hos 504 vuxna patienter med RRMS i en randomiserad fas-3 studie (EVOLVE-MS-2). Studien innefattade en 5 veckor lång, dubbelblind behandlingsperiod med två behandlingsarmar. Patienterna hade en titreringsperiod på 1 vecka och randomiserades (1:1) för att få DRF 462 mg två gånger dagligen (n = 253) eller DMF 240 mg två gånger dagligen (n = 251). Totalt observerades GI biverkningar hos 34,8 % av patienterna med DRF och hos 49,0 % av patienterna som behandlades med DMF (statistisk signifikans ej redovisad). Utsättningar på grund av GI tolerabilitet var 0,8 % och 4,8 % för DRF respektive DMF (statistisk signifikans ej redovisad). Primärt utfallsmått i studien var självskattningsskalan IGISIS (Individual GI Symptom and Impact Scale) där medelantal dagar med GI-symtom hos patienterna jämfördes mellan DRF och DMF. Resultatet var signifikant till DRFs fördel (1,4 vs 2,6) 95 % CI, 0,54 (0,39-0,75) p =0,0003 (1,10).


ACARIA – RWE studie – följsamhet till behandling med Vumerity

I en retrospektiv RWE- analys med MS-patienter från AcariaHealth Specialty Program* utvärderades persistence och adherence hos patienter med DRF-behandling som initialt presenterades i en publikation av Liseno et. al (11) och senare i en poster av Lager et. al (12) där flera patienter följts.   Följsamheten utvärderades i totalt 1143 patienter (som fått flera olika DMTs tidigare) samt i en subgrupp med 443 patienter som fått DMF som senaste behandling innan switch gjordes till DRF.  Mediantid för behandling var 7,1 månader (0,1-20,0) i den totala populationen och 6,9 månader (0,6-8,6) i DMF till DRF subgruppen.  


Persistence

Persistence definierades som andelen patienter i den totala populationen som stod kvar på DRF samt hur stor del som avbröt behandlingen på grund av GI-biverkningar. I Fig. 2 från Lager et al. (12) ser man att 82,3 % (95 % CI, 77,2-86,3) av patienterna i den totala populationen står kvar på Vumerity-behandlingen efter 16 månader.

 

Fig.2 Persistence to DRFa in the Overall Study Population (n=1143)

 

Adapted från Lager et al. 2022


I nedan tabell från Lager et al. (12) ser man att utsättning på grund av GI-biverkningar var 4,5 % (52/1143) för den totala populationen och i DMF till DRF-gruppen 3,5 % (15/433). Andra orsaker till utsättning står nämnt under tabellen.

 

Table 1. Treatment discontinuation

 

Adherence

Adherence mättes som effektmåttet PDC (proportion of days covered) enligt nedan (12).
 

 


Resultatet visade att i den totala populationen (n=1143) var medelvärdet på PDC 90,8 % (95% CI, 89,2-92,5). I DMF till DRF-gruppen (n=443) var medelvärdet på PDC 90,7 % (95 % CI, 88,0-93,5).


Sammanfattning - tolerabilitet och följsamhet till behandling med DRF

Vumerity (DRF) är en oral fumaratbehandling för vuxna patienter med skovvis förlöpande MS som i studien EVOLVE MS-2 visat förbättrad GI tolerabilitet samt numeriskt färre utsättningar på grund av GI-biverkningar jämfört med DMF (6). I Acaria, en RWE studie, observerades en hög följsamhet till DRF och en relativt låg andel patienter som avslutade behandlingen med DRF på grund av GI-biverkningar men flera studier med större antal patienter under en längre uppföljningstid behövs för att få mera förståelse kring patienters följsamhet till DRF och inverkan av GI-tolerabilitet.

 

* Inkluderade MS patienter som erhållit sitt första DRF recept från specialty pharmacy provider AcariaHealth (Troy, MI USA) från 4 december 2019 till 30 januari 2021. Patienterna följdes till dataextraktion 30 juni 2021.

 

Text: Biogen
Figur 1: Anpassad av Biogen efter referens 8.
Bild: iStock

Biogen-181835 september 2022
Senast uppdaterad: 2022-10-17

 

Referenser

1. Bandari DS. et al. Evaluating risks, costs and benefits of new emerging therapies to optimize outcomes in multiple sclerosis. J Manag Care Pharm. 2012;18:1-17.
2. Lizán L, et al. Treatment adherence and other patient-reported outcomes as cost determinants in multiple sclerosis: a review of the literature. Patient Prefer Adherence. 2014;8:1653-64.
3. Fox, R. et al. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 or glatiramer in multiple sclerosis. N Engl Med. 2012; 367: 1087-97. doi: 10.1056/NEJMoa1206328
4. Gold, R. et al. Placebo-controlled phase 3 study of oral BG-12 for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2012; 367:1098-107. doi: 10.1056/NEJMoa1114287
5. Phillips JT, et al. Clinical significance of gastrointestinal and flushing events in patients with multiple sclerosis treated with delayed-release dimethyl fumarate. Int J MS Care. 2015;17:263-43
6. Vumerity, SPC 03/22
7. European Medicines Agency: EMA/CHMP/555028/2021 - Vumerity assessment report, https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vumerity-epar-public-assessment-report_en.pdf, September 2021.
8. Palte MJ et.al. Improving the gastrointestinal tolerability of fumaric acid esters: early findings on gastrointestinal events with diroximel fumarate in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis from the phase 3, open label EVOLVE-MS-1 study. Adv Ther 2019 36: 3154-3165. doi: 10.1007/s12325-019-01085-3
9. Tecfidera, SPC 05/22
10. Naismith et al. Diroximel fumarate demonstrates an improved gastrointestinal tolerability profile compared with dimethyl fumarate in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: results from the randomized, double-blind, phase III EVOLVE-MS-2 study. CNS Drugs 2020; 34(2): 185-196. doi: 10.1007/s40263-020-00700-0
11. Liseno J et al. Multiple sclerosis patients treated with diroximel fumarate in the real-world setting have high rates of persistence and adherence. Neurol Ther 2021. doi: 10.1007/s40120-021-00242-7
12. Lager B et al. Presented at AAN; April 2-7, 2022, Seattle, WA. P9.4-007

Läs mer

Biverkning- och tolerabilitetsprofil

Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet av Vumerity jämfört med Tecfidera.

Läs mer
Verkningsmekanism

Exponering för den aktiva metaboliten MMF efter oral administrering av Vumerity och Tecfidera är bioekvivalent.

Läs mer
Praktiska råd

Vumerity administreras oralt. Vumerity kommer i en burk innehållande 120 kapslar.

Läs mer
Effekt

Effekt- och säkerhetsprofil förväntas vara likvärdig mellan Vumerity och Tecfidera i och med dess bioekvivalens.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Vumerity.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer